เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 6 ประโยคที่ใช้บ่อยในห้องเรียน

เรียนภาษาญี่ปุ่นตอนที่ 6 ประโยคที่ใช้บ่อยในห้องเรียน

ประโยคในภาษาญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยในห้องเรียน  

もう いちど おねがいします。: กรุณากล่าวอีกครั้งได้ไหม (ครับ/คะ)
ゆっくり おねがいします。: กรุณาพูดช้าๆ หน่อย (ครับ/คะ)
かいてください。: โปรดจด/เขียนลงไปด้วย (ครับ/คะ)


 もういちど おねがいしま[อ่านว่า โม อิ ชิ โด้ โอะ เน ไก ชิ มัซ]

หากเราต้องการให้ครูหรือผู้สอนหรือเพื่อนร่วมชั้นกล่าวประโยคนั้นๆ ซ้ำอีกครั้งเราพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า “โมอิชิโดโอเนไกอิชิมัส (もういちどおねがいします)” ซึ่งแปลว่า “ช่วยพูดอีกทีได้ไหม”

  • โมะ (もう) แปลว่า “ซ้ำ”
  • อิชิโด้ (いちど) แปลว่า “อีกครั้ง”
  • โอเนไกชิมัซ (おねがいします) เป็นวลีที่เอ่ยขึ้นเพื่อให้ใครทำอะไรบางอย่างให้เรา ซึ่งถ้าแปลตรงตัวจะแปลได้ว่า “โปรดทำ…ให้ด้วยนะครับ/คะ”

 ゆっくり おねがいします。[อ่านว่า ยุ คึ ริ โอะ เน ไก ชิ มัซ]

หากต้องการให้ครูผู้สอนพูดให้ช้าๆ ลงอีกนิด เราสามารถพูดได้ว่า “ยุคึริโอะเนไกชิมัซ (ゆっくりおねがいします)” ซึ่งแปลว่า “พูดช้าๆ ลงอีกนิดได้ไหมครับ/ค่ะ”

  • ยุคึริ (ゆっくり) หมายถึง “อย่างช้าๆ”
  • โอเนไกชิมัซ (おねがいします)เป็นวลีที่เอ่ยขึ้นเพื่อให้ใครทำอะไรบางอย่างให้เรา

 かいてください。[อ่านว่า ไค เตะ กุ ดา ไซ]

หากเราต้องการให้ครูเขียนประโยคที่พูดลงบนกระดานเนื่องจากเราฟังไม่ทัน เราสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่า “ไคเตะกุดาไซ (かいてください)” ซึ่งแปลว่า “กรุณาเขียนได้ไหมครับ”

  • ไคเตะ (かいて) เป็นการผันคำกริยา ส่วน คาคุ แปลว่า “เขียน”
  • กุดาไซ (ください) หมายถึง “กรุณา/ได้โปรด”

Tag: เรียนภาษาญี่ปุ่น | รับแปลภาษาญี่ปุ่น | จัดส่งล่ามภาษาญี่ปุ่น

ภาพประกอบ: Pixabay

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน