เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 3 การกล่าวทักทายในภาษาญี่ปุ่น 2/2

เรียนภาษาญี่ปุ่น ตอนที่ 3 การกล่าวทักทายในภาษาญี่ปุ่น 2/2

การกล่าวทักทายในภาษาญี่ปุ่น 2/2

おはよう。/おはようございます。 ⇒ อรุณสวัสดิ์
こんにちは。 ⇒ สวัสดีตอนกลางวัน
こんばんは。 ⇒ สวัสดีตอนเย็น
おやすみなさい。 ⇒ ราตรีสวัสดิ์

おはようございます [อ่านว่า โอ ไฮ โย่ โกะ ไซ มัส]

โอ ไฮ โย่  (おはよう) เป็นคำกล่าวทักทายหมายถึง “อรุณสวัสดิ์” โอ ไฮ โย่ โกะ ไซ มัส (おはようございます) เป็นประโยคที่มีความหมายเดียวกันแต่มีระดับความสุภาพสูงขึ้น เพราะคำว่า โกะ ไซ มัส (ございます) ลงท้ายประโยคจะทำให้มีความสุภาพมากขึ้น

こんにちは [อ่านว่า คอน นิ จิ ว่ะ]

คอนนิจิว่ะ (こんにちは) เป็นกล่าวทักทายที่ใช้ได้ตลอดทั้งวันหมายถึง “สวัสดีค่ะ/สวัสดีครับ ” ในภาษาไทย

こんばんは  [อ่านว่า คอม บัง ว่ะ]

คอมบังว่ะ (こんばんは) เป็นคำกล่าวทักทายในช่วงหลังเที่ยงไปถึงตอนเย็นหรือหมายถึง “สวัสดีตอนบ่าย”  ซึ่งประโยคเต็มๆ ในภาษาญี่ปุ่นคือ “คอมบังว่ะ โยย บัง เด ซิ เน่ (今晩はよい晩ですね。)”

おやすみなさい [อ่านว่า โอ ยา สุ มิ นา ไซ]

โอยาสุมินาไซ (おやすみなさい)เป็นประโยคที่กล่าวเมื่อถึงเวลาเข้านอนซึ่งในภาษาไทยใช้คำว่า “ราตรีสวัสดิ์”  โดยประโยคนี้มาจากคำกริยาว่า  ยาซึมิ (休む) ซึ่งหมายถึง “พักผ่อน” หรือ “เข้านอน”  โอะ (お) เป็นคำที่วางไว้ข้างหน้าเพื่อเพิ่มความสุภาพของประโยค ดังนั้น ถ้าแปลตรงตรงประโยคนี้จะหมายความว่า “กรุณาเข้านอน” ในแบบที่สุภาพนั่นเอง

หมายเหตุ

เมื่อคุณกล่าวคำว่า (おやすみなさい) กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนสนิท คุณสามารถกล่าวสั้นๆ ได้ว่าโอยาสุมิ (おやすみ)


Tag: รับแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย | รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น | ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ภาพประกอบ: Pixabay

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน