bookmark
ไทย
site map
Email

รับแปลภาษา

 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

บริการรับแปลเอกสาร

     ด้วยจำนวนนักแปลที่มีจำนวนมากกว่า 100 ท่านทั้งนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยแต่ละนักแปลและล่ามแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านกฎหมาย, บัญชีการเงิน, การตลาด ไอทีและคอมพิวเตอร์ การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น จึงเชื่อมั่นว่าเราสามารถรองรับงานแปลเกือบทุกประเภท ทุกสาขาวิชาและงานแปลในทุกขนาดไม่ว่าปริมาณงานแปลจะมีจำนวนมากหรือน้อยของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง

 

ขั้นตอนการทำงาน

 1. ตรวจสอบต้นฉบับงานแปล รูปแบบ และข้อกำหนดต่างที่กำหนดโดยผู้ใช้บริการ
 2. คัดเลือกนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญงานแปลในสาขาวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ
 3. นักแปลคนแรกดำเนินการแปล โดยใช้เครื่องมือช่วยแปล (CAT tools) ต่างๆ พร้อมสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างๆภายในเซิฟเวอร์ของบริษัทและสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ผลงานแปลออกมามีคุณภาพดีที่สุด
 4. นักแปลคนที่สองหรือฝ่ายพิสูจน์อักษร รับงานจากนักแปลมาเพื่อตรวจสอบคำแปลว่ามีจุดผิดพลาดเล็กน้อยใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่เพื่อดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยตรวจสอบถึง การถ่ายทอดความหมายจากต้นฉบับ สำนวนที่ใช้โดยรวม การสะกดคำและการพิมพ์ผิดพลาดตกหล่นใดๆที่เกิดขึ้น
 5. ฝ่าย DTP (กรณีใช้บริการส่วนนี้) ตรวจสอบ รูปแบบต่างๆ ว่าตรงตามที่ผู้ใช้บริการกำหนดมาหรือไม่ อาทิ ตัวเข้ม ตัวหนา ตัวเอียง การจัดทำตารางและอื่นๆ เพื่อให้มีรูปแบบต่างๆตรงตามต้นฉบับที่ลูกค้ากำหนดมามากที่สุด

     ด้วยขบวนการขั้นตอนการควบคุมคุณภาพงานแปลอย่างเข้มงวดดังกล่าวข้างต้น เราจึงมั่นใจได้ว่าผลงานแปลที่ดำเนินการแปลจากศูนย์การแปล ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ของเรานั้นมีความถูกต้องมากที่สุดก่อนส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า

 

ภาษาที่รับแปล :

ภาษาฝั่งเอเซีย

ภาษาฝั่งยุโรป

ภาษาอื่นๆ

 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาจีนกลาง (Simplified )
 • ภาษาจีนไต้หวัน (Traditional)
 • ภาษาเวียดนาม
 • ภาษากัมพูชา/เขมร
 • ภาษาพม่า
 • ภาษาลาว
 • ภาษาตากาล็อค (ฟิลิปปินส์)
 • ภาษามาเลย์ (มาเลเซีย)
 • ภาษาอินโด (อินโดนีเซีย)
 • ภาษาฮินดี (อินเดีย)
 • ภาษาอูรดู (ปากีสถาน)
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี
 • ภาษาฝรั่งเศส
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาสเปน (ยุโรป / ละตินอเมริกา)
 • ภาษาแดนิช
 • ภาษาดัชท์
 • ภาษาสวีเดน
 • ภาษาโปรตุเกส (ยุโรป)
 • ภาษาโปรตุเกส (บราซิล)
 • นอร์เวย์
 • ภาษาฟินแลนด์
 • ภาษากรีก
 • ภาษาละติน
 • ภาษาอัลเบเนีย
 • ภาษาเบลารุส
 • ภาษาบอสเนีย
 • ภาษาโครเอเชีย
 • ภาษาเชค
 • ภาษาเอสโทเนีย
 • ภาษาฮังการี
 • ภาษาลัทเวีย
 • ภาษาลิทัวเนีย
 • ภาษาสโลวัค
 • ภาษาเตอร์กิช / ตุรกี
 • ภาษาสโลวาเนีย
 • ภาษาอาหรับ/อารบิค
 • ภาษาเปอร์เซีย/ฟาร์ซี/อิหร่าน
 • ภาษาฮิบรู (อิสราเอล)
 • ภาษาละติน
 • ภาษาอาร์เมเนีย
 • ภาษาจอร์เจีย
 • ภาษาคาซัคสถาน
 • ภาษาเคอร์จิสถาน
 • ภาษายูเครน
 • ภาษาอุซเบกิสถานประเภทของเอกสารที่รับแปล :

 • เว็บไซต์ เว็บเพจ
 • คู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บทความด้านไอที
 • จดหมายข่าว รายงานการประุชุม เอกสารรับรองคุณภาพ ISO
 • หนังสือบริคณฑ์สนธิ ภ.พ.20 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • รายงานประจำปี รายงานงบการเงิน รายงานงบดุล รายงานงบกำไรขาดทุน รายงานการประชุม
 • เอกสารสัญญาทางธุรกิจ เอกสาร MOU / TOR สัญญาทางกฏหมาย สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เอกสารยื่นซองประมูล
 • คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ คู่มือการทำงาน
 • จดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
 • ใบเสนอราคาสินค้าและบริการ
 • บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ
 • เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน
 • เอกสารด้านการฝึกอบรม เอกสารโต้ตอบ
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
 • ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
 • ใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร
 • เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบหย่า เป็นต้น
 • เอกสารอื่นValid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

บริการของเรา

 

 

 • รับแปลรายงานประจำปี
 • รับแปลงบการเงิน
 • รับแปลรายงานการประชุม
 • รับแปลระเบียบบริษัท
 • รับแปลเอกสารประกวดราคา
 • รับแปลเอกสาร ISO
 • รับแปล MOU/ TOR
 • รับแปลเว็บไซต์ / Website
 • รับแปลเอกสารด้านคอมพิวเตอร์/ไอที
 • รับแปลคู่มือการทำงาน
 • รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 • รับแปลบทความทางวิชาการ
 • รับแปลคู่มือการฝึกอบรม
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ


 • รับแปลรายงานผู้สอบบัญชี
 • รับแปลแผ่นพับ / โบรชัวร์
 • รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • รับแปลหนังสือรับรอง
 • รับแปลสัญญาทางกฎหมาย
 • รับแปลเอกสารทางกฎหมาย
 • รับแปลคู่มือพนักงาน
 • รับแปลรายงานประจำปี
 • รับแปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร
 • รับแปลคู่มือการใช้งานต่างๆ
 • รับแปล Resume / CV / ประวัติส่วนตัว
 • รับแปล Case Study
 • รับแปลคู่มือมอเตอร์ไซค์
 • รับแปลคู่มือรถยนต์ รถจักรยานยนต์

 • รับแปลจดหมายข่าว
 • รับแปลเอกสารด้านปิโตรเคมี
 • รับแปลเอกสารทางวิศวกรรม
 • รับแปลจดหมายธุรกิจ
 • รับแปลงบการเงิน / งบดุล
 • รับแปลเอกสารด้านบัญชี การเงิน
 • รับแปลเอกสารด้านการตลาด
 • รับแแปลบทวิทยุ โทรทัศน์
 • รับแปลคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • รับแปลคู่มือพริ้นเตอร์/Printer
 • รับแปลวิทยานิพนธ์
 • รับแปลจดหมายศึกษาต่อต่างประเทศ