bookmark
ไทย
site map
Email

รับแปลภาษา

 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

อัตราค่าบริการ

     อัตราค่าบริการแปลเอกสารภาษาต่างๆ ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ซึ่งเป็นการยากที่จะกำหนดราคาที่แน่นอนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ปริมาณงานของเอกสารที่แปล(มากหรือน้อย) คู่ภาษาที่แปล(แปลจากภาษาต้นทางเป็นภาษาปลายทางในคู่ภาษาใด) กำหนดระยะเวลาส่งมอบผลงานแปล (งานด่วนหรือส่งมอบปกติ) และความยากง่ายของเนื้อหาที่แปลว่ามีเป็นเนื้อหาทางเทคนิคมากน้อยเพียงใด  ด้วยเหตุนี้จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการส่งต้นฉบับผ่านทางอีเมลหรือทางโทรสาร มาเพื่อให้ทางทีมงานเราพิจารณาเพื่อจัดทำการเสนอราคากลับไปให้ทางผู้ใช้บริการได้อนุมัติเพื่อใช้บริการ

 

     ถึงแม้ว่า ทีไอเอส ทรานสเลชั่น จะตระหนักดีว่าอาจมีผู้ใช้บริการบางส่วนคำนึงถึงเรื่องราคาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจใช้บริการเป็นสำคัญก็ตาม แต่ที่ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น เราเน้นย้ำถึงคุณภาพของผลงานแปลและคุณภาพของล่ามระดับมืออาชีพที่จัดส่งให้บริการมากกว่าเน้นย้ำในเรื่องของการแข่งขันด้านราคากับผู้ให้บริการรายอื่นๆ

    ทีไอเอส ทรานสเลชั่น อาจไม่ใช่ผู้ให้บริการด้านการแปลและล่ามในราคาที่ต่ำหรือถูกที่สุดในในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านการแปลและล่าม อัตราค่าบริการที่เรานำเสนอนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่เราส่งมอบนั้น เรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ามีความสมเหตุสมผลเป็นอย่างยิ่ง

 

     หากคุณมีความสนใจใช้บริการแปลเอกสารหรือล่ามจากทางศูนย์การแปล ทีไอเอส ทรานสเลชั่น และต้องการใบเสนอราคา โปรดโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 02-260-9112 หรือกรอกข้อมูลในหน้า “ติดต่อเรา” เพื่อทางเราจะได้จัดทำใบเสนอราคาอย่างเป็นทางการให้พิจารณาอนุมัติเป็นการถัดไป

 

 

บริการของเรา

 

 

 • รับแปลรายงานประจำปี
 • รับแปลงบการเงิน
 • รับแปลรายงานการประชุม
 • รับแปลระเบียบบริษัท
 • รับแปลเอกสารประกวดราคา
 • รับแปลเอกสาร ISO
 • รับแปล MOU/ TOR
 • รับแปลเว็บไซต์ / Website
 • รับแปลเอกสารด้านคอมพิวเตอร์/ไอที
 • รับแปลคู่มือการทำงาน
 • รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 • รับแปลบทความทางวิชาการ


 • รับแปลรายงานผู้สอบบัญชี
 • รับแปลแผ่นพับ / โบรชัวร์
 • รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • รับแปลหนังสือรับรอง
 • รับแปลสัญญาทางกฎหมาย
 • รับแปลเอกสารทางกฎหมาย
 • รับแปลคู่มือพนักงาน
 • รับแปลรายงานประจำปี
 • รับแปลคู่มือเครื่องจักร
 • รับแปลคู่มือการใช้งานต่างๆ
 • รับแปล Resume / CV / ประวัติส่วนตัว
 • รับแปล Case Study

 • รับแปลจดหมายข่าว
 • รับแปลเอกสารด้านปิโตรเคมี
 • รับแปลเอกสารทางวิศวกรรม
 • รับแปลจดหมายธุรกิจ
 • รับแปลงบการเงิน / งบดุล
 • รับแปลเอกสารด้านบัญชี การเงิน
 • รับแปลเอกสารด้านการเงิน การตลาด
 • รับแแปลสคริปท์ทีวี วิทยุ โทรทัศน์
 • รับแปล
 • รับแปลวิทยานิพนธ์
 • รับแปลจดหมายศึกษาต่อต่างประเทศ