bookmark
ไทย
site map
Email

รับแปลภาษา

 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

บริการของเรา

 

 

 • รับแปลรายงานประจำปี
 • รับแปลงบการเงิน
 • รับแปลรายงานการประชุม
 • รับแปลระเบียบบริษัท
 • รับแปลเอกสารประกวดราคา
 • รับแปลเอกสาร ISO
 • รับแปล MOU/ TOR
 • รับแปลเว็บไซต์ / Website
 • รับแปลเอกสารด้านคอมพิวเตอร์/ไอที
 • รับแปลคู่มือการทำงาน
 • รับแปลบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
 • รับแปลบทความทางวิชาการ
 • รับแปลคู่มือการฝึกอบรม
 • รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ


 • รับแปลรายงานผู้สอบบัญชี
 • รับแปลแผ่นพับ / โบรชัวร์
 • รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • รับแปลหนังสือรับรอง
 • รับแปลสัญญาทางกฎหมาย
 • รับแปลเอกสารทางกฎหมาย
 • รับแปลคู่มือพนักงาน
 • รับแปลรายงานประจำปี
 • รับแปลคู่มือการใช้งานเครื่องจักร
 • รับแปลคู่มือการใช้งานต่างๆ
 • รับแปล Resume / CV / ประวัติส่วนตัว
 • รับแปล Case Study
 • รับแปลคู่มือมอเตอร์ไซค์
 • รับแปลคู่มือรถยนต์ รถจักรยานยนต์

 • รับแปลจดหมายข่าว
 • รับแปลเอกสารด้านปิโตรเคมี
 • รับแปลเอกสารทางวิศวกรรม
 • รับแปลจดหมายธุรกิจ
 • รับแปลงบการเงิน / งบดุล
 • รับแปลเอกสารด้านบัญชี การเงิน
 • รับแปลเอกสารด้านการตลาด
 • รับแแปลบทวิทยุ โทรทัศน์
 • รับแปลคู่มือเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • รับแปลคู่มือพริ้นเตอร์/Printer
 • รับแปลวิทยานิพนธ์
 • รับแปลจดหมายศึกษาต่อต่างประเทศ