รับแปลใบแจ้งเอกสารต่างๆ

August 19, 2017
รับแปลใบแจ้งหนี้ | รับแปลธุรกิจการค้า

รับแปลใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ (INVOICE) ถือเป็นเอกสารแจ้งหนี้ที่ออกโดยผู้ขายสินค้าแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบว่า มีรายการใดที่ต้องชำระเงินบ้าง สำหรับผู้ขายสินค้า เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญ
August 19, 2017
รับแปลใบแจ้งค่าบริการ | รับแปลเอกสารทางธุรกิจ

รับแปลใบแจ้งค่าบริการ

ใบแจ้งค่าบริการ เป็นเอกสารสำคัญที่ออกขึ้นเพื่อแจ้งค่าบริการต่างๆให้กับลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดของค่าบริการ พร้อมระบุยอดเงินสุทธิที่ลูกค้าต้องจ่าย