รับแปลเอกสารสำคัญ

August 19, 2017
รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

ใบมรณบัตรเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่นายทะเบียนเป็นผู้ออกให้กับผู้แจ้งการตาย และเป็นเอกสารแสดงถึงการตายของบุคคลนั้น ใบมรณบัตรถือเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว เพื่อแสดงและยืนยันสำหรับ ข้อผูกพันทางกฎหมายต่ออีกด้วย เช่น การนำชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน หรือใช้ในการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตาย เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

บัตรประจำตัวประชาชน  เป็นเอกสารทางราชการออกให้เฉพาะผู้ที่เป็นคนไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นการแสดงตัวตน เราใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อทางราชการ  การสมัคร การเลือกตั้งหรือแม้แต่การติดต่อธุรกิจการค้าก็ล้วนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นเป็นหลักฐานเพื่อแสดงตัวตนว่าเราเป็นบุคคลคนนั้นจริงๆ
August 19, 2017
รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

                สูติบัตรหรือใบเกิด เป็นหนังสือสำคัญที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้แสดงรายละเอียดการเกิด  ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญใบเเรกหากมีการเกิดของบุคคลใดก็ตาม  โดยต้องมีการเเจ้งเกิดที่อำเภอเพื่อทำการทำใบสูติบัตร และสูติบัตรนี้เองยังเป็นเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
August 19, 2017
รับแปลพาสปอร์ต | TISTranslation

รับแปลพาสปอร์ต

พาสปอร์ต คือหนังสือเดินทางที่ออกโดยกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องพกติดตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ  เพื่อแสดงรายละเอียดของบุคคล ข้อมูลที่ระบุในพาสปอร์ตคือ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ศาสนา อาชีพ เลขที่หนังสือเดินทาง เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลโฉนดที่ดิน | รับแปลเอกสารราชการ TISTranslation

รับแปลโฉนดที่ดิน

                  โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นเอกสารที่ออกให้ตามกฎหมาย ถือว่าเป็นหนังสือสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงในหลักกรรมสิทธิ์แก่เจ้าของ สามารถนำไปใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆเช่น  เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน การนำไปซื้อ แลกเปลี่ยน จำนอง ฝากขาย ฯลฯ จึงถือว่าเป็นเอกสารที่ต้องมีข้อมูลความถูกต้องตามประมวลกฎหมาย
August 19, 2017
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ | แปลเอกสารราชการ TIS Translation

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

                  ใบเปลี่ยนชื่อ คือ เป็นเอกสารสำคัญ เป็นหลักฐานที่นายทะเบียนท้องที่ออกเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
August 19, 2017
รับแปลเอกสารทางการศึกษา | รับแปลงานด่วน ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลเอกสารทางการศึกษา

                เอกสารทางการศึกษา มีหลายประเภท เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษา  ซึ่งคือเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลบันทึกผลการเรียน พัฒนาการของผู้เรียน โดยหลักฐานการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
August 19, 2017
รับแปลแปลใบรับรองแพทย์ | รับแปลเอกสารราชการ TIS Translation

รับแปลแปลใบรับรองแพทย์

                   ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขอนามัย การตรวจรักษา ความเห็นในด้านการแพทย์  เป็นเอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา  สามารถนำไปใช้ในความจำเป็นด้านต่างๆ เช่น  ใช้เป็นเอกสารเพื่อประกอบการลาพักงาน การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด | รับแปลภาษา

รับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด

                หนังสือรับรองสถานที่เกิด คือ เอกสารหลักฐานที่หากมีการเกิด ต้องดำเนินการรับรองสภาพบุคคลตามกฎหมาย เป็นเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลแสดงถึงถิ่นกำเนิด  สถานภาพในการดำรงอยู่ของบุคคลในสถานะการเป็นราษฎรของรัฐ เอกสารสำคัญนี้นำไปใช้ในความจำเป็นต่างๆ เช่น เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
August 19, 2017
รับแปลแปลทรานสคริปต์ | รับแปลภาษา เอกสาราชการ

รับแปลแปลทรานสคริปต์

                 ใบทรานสคริป (Official Transcript of Record) คือเอกสารรายงานผลการศึกษา ที่บอกรายละเอียดผลการศึกษาแต่ละเทอม ซึ่งจะประกอบไปด้วย รหัสวิชา , ชื่อวิชา , จำนวนหน่วยกิต , เกรดที่ได้รับ , เกรดเฉลี่ยรวมแต่ละเทอม และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษา
August 19, 2017
รับแปลใบรับรองสภาพโสด | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลใบรับรองสภาพโสด

ใบรับรองสภาพโสด คือ เป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย ใช้เป็นหลักฐานในการไปทำงานยังต่างประเทศ รวมถึงใช้สำหรับการจดทะเบียบสมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่กำหนดไว้
August 19, 2017
รับแปลทะเบียนราษฎร์ | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลทะเบียนราษฎร์

ทะเบียนราษฎร์ คือเอกสารข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน ซึ่งมีข้อมูลการแจ้งเกิด รหัสบัตรประชาชน ข้อมูลครอบครัวทั้งหมด การแจ้งตาย การย้ายสถานที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลทะเบียนราษฎร์มีความสำคัญตั้งแต่เกิดยันตายก็ว่าได้