รับแปลเอกสารทางบัญชี

August 19, 2017
รับแปลงบดุล | รับแปลภาษา

รับแปลงบดุล

งบดุล หรือบางท่านจะเรียกว่า งบแสดงฐานะการเงินจัดว่าเป็นรายงานทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการที่ประกอบการอยู่ โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้
August 19, 2017
รับแปลเอกสารทางบัญชี | รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เอกสารทางบัญชี ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการลงบัญชีทั้งหมด เช่น บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกสารที่จะผิดพลาดไม่ได้เลย หากผิดพลาดต้องรีบแก้ไขโดยทันที
August 19, 2017
รับแปลใบเสร็จรับเงิน | รับแปลเอกสารทางธุรกิจ

รับแปลใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน ถือว่าเป็นเอกสารที่เจ้าของธุรกิจหรือร้านค้า ออกให้กับลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงินค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญใช้ยืนยันในกรณี ร้านค้าทวงถามเรื่องค่าใช้จ่าย
August 19, 2017
รับแปลงบกำไรขาดทุน | รับแปลเอกสารการค้า

รับแปลงบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน ถือเป็นเอกสารที่แสดงรายการงบกำไรขาดทุนของกิจการในแต่ละช่วงระยะเวลา เช่น อาจเป็นงบกำไรขาดทุนในแต่ละไตรมาส หรืองบกำไรขาดทุน 1ปี หากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจะได้กำไร แต่หากรายจ่ายมากกว่ารายได้เท่ากับขาดทุน
August 19, 2017
รับแปลใบแจ้งหนี้ | รับแปลธุรกิจการค้า

รับแปลใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ (INVOICE) ถือเป็นเอกสารแจ้งหนี้ที่ออกโดยผู้ขายสินค้าแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบว่า มีรายการใดที่ต้องชำระเงินบ้าง สำหรับผู้ขายสินค้า เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญ
August 19, 2017
รับแปลค่าน้ำ | รับแปลบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ

รับแปลค่าน้ำ

ใบแจ้งค่าน้ำ ถือว่าเป็นใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาที่ออกโดยการประปานครหลวง
August 19, 2017
รับแปลบิลค่าไฟ | รับแปลบิลค่าใช้จ่าย โดยศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลบิลค่าไฟ

ใบแจ้งบิลค่าไฟ ถือเป็นเอกสารค่าบริการที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยคำนวนจากปริมาณการใช้งานที่เจ้าหน้าที่จดมิตเตอร์ไว้