รับแปลรายงานสำคัญ

August 19, 2017
รับแปลรายงานการประชุม | รับแปลเอกสาร

รับแปลรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ถือเป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลการประชุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมการประชุม วาระการประชุม มติที่เห็นชอบในการประชุม ซึ่งทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยเลขานุการหรือผู้ที่ถูกมอบหมาย โดยต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการนำไปวางแผนในการประชุมรอบหน้า
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท โดยศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยระบุวันที่จุด และทะเบียนนิติบุคคล 13หลัก พร้อมชื่อบริษัท กรรมการของบริษัท จำนวนทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งของบริษัท
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล | ศูนย์การแปลทีไอเอสทรานสเลชั่น

รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นหนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลจำกัด โดยมีวันที่จดทะเบียนระบุอยู่ พร้อมชื่อบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ ระบุรายมือชื่อผูกพันบริษัท มีการระบุทุนจดเทียน พร้อมระบุสถานที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของบริษัท