รับแปลภาษาอังกฤษ

August 19, 2017
รับแปลสิทธิบัตร | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลสิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นหนังสือที่ออกเพื่อทำการคุ้มครองงานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ที่ถูกสร้าง ออกแบบขึ้น โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งหนังสือนี้รัฐจะเป็นผู้ออกให้เพื่อคุ้มครอง
August 19, 2017
รับแปลใบแจ้งค่าบริการ | รับแปลเอกสารทางธุรกิจ

รับแปลใบแจ้งค่าบริการ

ใบแจ้งค่าบริการ เป็นเอกสารสำคัญที่ออกขึ้นเพื่อแจ้งค่าบริการต่างๆให้กับลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดของค่าบริการ พร้อมระบุยอดเงินสุทธิที่ลูกค้าต้องจ่าย
August 19, 2017
รับแปลเว็บไซต์บริษัท | รับแปลงานด้านธุรกิจ

รับแปลเว็บไซต์บริษัท

เว็บไซต์บริษัท เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการของบริษัท รวมไปถึงโปรโมชั่นที่กระตุ้นยอดขายให้กับบริษัท แต่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลภาษาเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ต่อการขยายตัวของธุรกิจ
August 19, 2017
รับแปลค่าน้ำ | รับแปลบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ

รับแปลค่าน้ำ

ใบแจ้งค่าน้ำ ถือว่าเป็นใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาที่ออกโดยการประปานครหลวง
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงาน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้โดยบริษัท เพื่อระบุว่าพนักงานคนนี้ได้ทำงานอยู่ที่บริษัท ดำรงตำแหน่งาน เริ่มต้นการทำงานวันที่เท่าไหร่ และเงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่