รับแปลงานราคาถูก

August 19, 2017
รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

บัตรประจำตัวประชาชน  เป็นเอกสารทางราชการออกให้เฉพาะผู้ที่เป็นคนไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นการแสดงตัวตน เราใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อทางราชการ  การสมัคร การเลือกตั้งหรือแม้แต่การติดต่อธุรกิจการค้าก็ล้วนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นเป็นหลักฐานเพื่อแสดงตัวตนว่าเราเป็นบุคคลคนนั้นจริงๆ
August 19, 2017
รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

ใบสำคัญการหย่า คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการสมรสของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นสิ้นสุดลง การหย่าร้าง เป็นการกระทำเพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการสมรสที่ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่มีบุคคลทั้ง 2 นั้น มีการแจ้งการสมรสซึ่งมีเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ (ใบสำคัญการสมรส) ทั้งนี้สามารถกระทำได้โดยการตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่าย หรือโดยการตัดสินของศาล
August 19, 2017
รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

                ใบสำคัญในการเปลี่ยนนามสกุล คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลว่าตนเองได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลแล้ว ซึ่งใบสำคัญในการเปลี่ยนนามสกุลนี้เป็นเอกสารราชการสำคัญ เพราะเราต้องใช้ยื่นเพื่อแก้ไขเอกสารอื่นๆให้มีชื่อให้ตรงกับนามสกุลใหม่ของเรา
August 19, 2017
รับแปลทะเบียนสมรส (Marriage Certificate)

รับแปลทะเบียนสมรส (Marriage Certificate)

              ทะเบียนสมรส , ใบสำคัญสมรส คือ เอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันว่าการแต่งงานของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั้นถูกต้องและมีสิทธิ์ที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย  ทะเบียนสมรสนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับคนทั้ง 2 ฝ่าย   ซึ่งทะเบียนสมรสยังมีผลดีต่อชีวิตคู่ และทายาท รวมถึงการเรียกร้องสิทธิ์หากเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับคู่สามีภรรยาด้วย
August 19, 2017
รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

                สูติบัตรหรือใบเกิด เป็นหนังสือสำคัญที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้แสดงรายละเอียดการเกิด  ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญใบเเรกหากมีการเกิดของบุคคลใดก็ตาม  โดยต้องมีการเเจ้งเกิดที่อำเภอเพื่อทำการทำใบสูติบัตร และสูติบัตรนี้เองยังเป็นเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
August 19, 2017
รับแปลใบเสนอราคา Quotation

รับแปลใบเสนอราคา (Quotation)

ใบเสนอราคา คือ เอกสารชี้แจ้งราคาสินค้าที่นำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจพิจารณาราคาสินค้าหรือการบริการ
August 19, 2017
รับแปลฉลากสินค้า | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลฉลากสินค้า

ฉลากสินค้า คือป้ายที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆของสินค้าตัวนั้น ซึ่งติดอยู่บนตัวสินค้า หากเราลองไปร้านสะดวกซื้อแล้วหยิบสินค้ามาหนึ่งชิ้น เราจะพบกับรายละเอียดของสินค้า นั้นเหละคือฉลากสินค้า
August 19, 2017
รับแปลค่าน้ำ | รับแปลบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ

รับแปลค่าน้ำ

ใบแจ้งค่าน้ำ ถือว่าเป็นใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาที่ออกโดยการประปานครหลวง