อัตราค่าแปลเอกสารราชการ โปรโมชั่นพิเศษ


TRANSLATION SERVICE PACKAGES

ประเภทเอกสาร

ประเภทเอกสาร • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบสำคัญการสมรส
 • ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
 • ใบมรณบัตร
 • สูติบัตร/ใบเกิด
 • ใบขับขี่
 • ใบสำคัญการหย่า
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • ใบ ภพ. 20
 • ใบบริคณฑ์สนธิ
home_language_icon_3

ราคาปกติ

 • 400
 • 400
 • 400
 • 300
 • 700
 • 700
 • 300
 • 400
 • 700
 • 400
 • 600