“Keep in touch” สำนวนใช้บอกว่า “ยังไม่หายไปไหนนะ”

“Keep in touch” สำนวนใช้บอกว่า “ยังไม่หายไปไหนนะ”

“Keep in touch” สำนวนใช้บอกว่า “ยังไม่หายไปไหนนะ”

“Keep in touch” สำนวนใช้บอกว่า “ยังไม่หายไปไหนนะ”

สำหรับใครที่ห่างหายจากเพื่อนหรือคนสนิทไปนาน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดยังไงดีหรือจะบอกเหตุผลอย่างไรดีกับสถานการณ์ที่เราไม่ได้เจอเพื่อนหรือคนที่รู้จักนานๆ ครั้งนี้เรามีสำนวน “Keep in touch” ยังไม่หายไปไหนนะ มาฝากกัน

             สำนวน in touch มีทั้ง keep in touch, stay in touch, be in touch และ get in touch In touch ในที่นี้หมายถึงติดต่อกัน Keep in touch หรือ Stay in touch หมายถึงการรักษาการติดต่อกัน ยังคงพูดคุยกันอยู่

 

ตัวอย่าง

  • We didn’t keep/stay in touch.

เราไม่ได้ติดต่อกันแล้ว

 

ประโยคนี้ใช้ได้ทั้ง keep in touch หรือ stay in touch ส่วนการขาดการติดต่อนั้นก็สามารถเขียนในรูปแบบ lost in touch ได้ คือ

 

ตัวอย่าง

  • We lost in touch.

เราไม่ได้ติดต่อกันแล้ว

 

Be in touch จะใช้ในรูป verb to be มีความหมายเหมือน Keep in touch และ Stay in touch

 

ตัวอย่าง

  • was in touchwith someone who works there.

ฉันติดต่อกับคนที่ทำงานที่นั่น

 

ส่วน get in touch จะมีความหมายต่างไปเล็กน้อย คือ Keep/stay/be in touch หมายถึงการที่ยังคงติดต่ออยู่ ส่วน get in touch จะหมายถึงการเริ่มติดต่อสื่อสารกัน

 

ตัวอย่าง

  • Get in touchwith me when you arrive.

ถ้ามาถึงแล้วติดต่อฉันด้วยนะ

 

ในสำนวน in touch ที่แปลว่าคิดต่อ จะใช้ preposition คือ with บอกว่าติดต่อกับใคร

 

ตัวอย่าง

·        I tried to get in touch with her.

ฉันพยายามติดต่อกับเธอ

 

  • I’ll get in touchwith you later.

ฉันจะติดต่อคุณทีหลัง

 

ที่มา:  http://www.engvid.com/english-for-beginners-keep-in-touch/

ระดับผู้เรียน: Beginner

อาจารย์ผู้สอน: Alex

หมวดหมู่: Expressions