March 9, 2017

9 การติชม การยอมรับและการปฏิเสธคำติชมหรือข้อร้องเรียน

บทสนทนาในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งในภาษาอังกฤษคือการที่เราจำเป็นที่จะต้องติชมหรือร้องเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราหงุดหงิด โมโห หรือไม่ได้ดั่งใจที่คิดไว้  วันนี้ทางศูนย์การแปลทีไอเอสฯ จะมาแนะนำวิธีประโยคและวลีต่างๆ ที่ใช้ในการติชม การยอมรับหรือการปฏิเสธคำติชมเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้
May 6, 2017

“Keep in touch” สำนวนใช้บอกว่า “ยังไม่หายไปไหนนะ”

Keep in touch ยังไม่หายไปไหนนะ สำหรับใครที่ห่างหายจากเพื่อนหรือคนสนิทไปนาน แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นพูดยังไงดีหรือจะบอกเหตุผลอย่างไรดีกับสถานการณ์ที่เราไม่ได้เจอเพื่อนหรือคนที่รู้จักนานๆ ครั้งนี้เรามีสำนวน “Keep in touch” ยังไม่หายไปไหนนะ มาฝากกัน                สำนวน in touch มีทั้ง keep in touch, stay in touch, be in touch และ get in touch In touch ในที่นี้หมายถึงติดต่อกัน Keep in touch […]