August 19, 2017
รับแปลฉลากสินค้า | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลฉลากสินค้า

ฉลากสินค้า คือป้ายที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆของสินค้าตัวนั้น ซึ่งติดอยู่บนตัวสินค้า หากเราลองไปร้านสะดวกซื้อแล้วหยิบสินค้ามาหนึ่งชิ้น เราจะพบกับรายละเอียดของสินค้า นั้นเหละคือฉลากสินค้า
August 19, 2017
รับแปลรายงานการประชุม | รับแปลเอกสาร

รับแปลรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ถือเป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลการประชุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมการประชุม วาระการประชุม มติที่เห็นชอบในการประชุม ซึ่งทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยเลขานุการหรือผู้ที่ถูกมอบหมาย โดยต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการนำไปวางแผนในการประชุมรอบหน้า
August 19, 2017
รับแปลใบแจ้งหนี้ | รับแปลธุรกิจการค้า

รับแปลใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ (INVOICE) ถือเป็นเอกสารแจ้งหนี้ที่ออกโดยผู้ขายสินค้าแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบว่า มีรายการใดที่ต้องชำระเงินบ้าง สำหรับผู้ขายสินค้า เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญ
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท โดยศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยระบุวันที่จุด และทะเบียนนิติบุคคล 13หลัก พร้อมชื่อบริษัท กรรมการของบริษัท จำนวนทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งของบริษัท
August 19, 2017
รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์ | ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

หนังสือคู่มือซอฟต์แวร์  เป็นหนังสือที่บอกรายละเอียดของซอฟต์แวร์ในองค์กร ทั้งวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ การติดตั้ง การเซ็ทค่า ซึ่งหลายองค์กรต้องจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ
August 19, 2017
รับแปลใบแจ้งค่าบริการ | รับแปลเอกสารทางธุรกิจ

รับแปลใบแจ้งค่าบริการ

ใบแจ้งค่าบริการ เป็นเอกสารสำคัญที่ออกขึ้นเพื่อแจ้งค่าบริการต่างๆให้กับลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดของค่าบริการ พร้อมระบุยอดเงินสุทธิที่ลูกค้าต้องจ่าย
August 19, 2017
รับแปลเว็บไซต์บริษัท | รับแปลงานด้านธุรกิจ

รับแปลเว็บไซต์บริษัท

เว็บไซต์บริษัท เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการของบริษัท รวมไปถึงโปรโมชั่นที่กระตุ้นยอดขายให้กับบริษัท แต่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลภาษาเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ต่อการขยายตัวของธุรกิจ
August 19, 2017
รับแปลค่าน้ำ | รับแปลบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ

รับแปลค่าน้ำ

ใบแจ้งค่าน้ำ ถือว่าเป็นใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาที่ออกโดยการประปานครหลวง
August 19, 2017
รับแปลบิลค่าไฟ | รับแปลบิลค่าใช้จ่าย โดยศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลบิลค่าไฟ

ใบแจ้งบิลค่าไฟ ถือเป็นเอกสารค่าบริการที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยคำนวนจากปริมาณการใช้งานที่เจ้าหน้าที่จดมิตเตอร์ไว้
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล | ศูนย์การแปลทีไอเอสทรานสเลชั่น

รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นหนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลจำกัด โดยมีวันที่จดทะเบียนระบุอยู่ พร้อมชื่อบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ ระบุรายมือชื่อผูกพันบริษัท มีการระบุทุนจดเทียน พร้อมระบุสถานที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของบริษัท
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงาน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้โดยบริษัท เพื่อระบุว่าพนักงานคนนี้ได้ทำงานอยู่ที่บริษัท ดำรงตำแหน่งาน เริ่มต้นการทำงานวันที่เท่าไหร่ และเงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่
August 19, 2017

รับแปลโบรชัวร์

โบรชัวร์ ถือเป็นเอกสารสำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารหน้าเดียว หรือบางทีก็เป็นเอกสารหน้าเดียวแบบพับ 3ตอน โดยภายในโบว์ชัวร์จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสินค้า เอกสารความรู้ เอกสารโปรโมชั่นโฆษณา รวมไปถึงเอกสารเชิญชวน