August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด | รับแปลภาษา

รับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด

                หนังสือรับรองสถานที่เกิด คือ เอกสารหลักฐานที่หากมีการเกิด ต้องดำเนินการรับรองสภาพบุคคลตามกฎหมาย เป็นเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลแสดงถึงถิ่นกำเนิด  สถานภาพในการดำรงอยู่ของบุคคลในสถานะการเป็นราษฎรของรัฐ เอกสารสำคัญนี้นำไปใช้ในความจำเป็นต่างๆ เช่น เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ | รับแปลภาษา

รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ

                   หนังสือรับรองความประพฤติ คือ เอกสารสำคัญที่รับรองพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง ไม่ได้เป็นเอกสารที่มีไว้สำหรับติดต่อหน่วยงานเฉพาะในภาครัฐบาลไทยเท่านั้น แต่เป็นเอกสารสำคัญที่พิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่ได้มีประวัติอาชญากรรม หรือเป็นบุคคลอันตรายแต่อย่างใด  ทั้งนี้ยังใช้ในการยื่นต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามความจำเป็นต่างๆเช่น ขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ, การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลแปลทรานสคริปต์ | รับแปลภาษา เอกสาราชการ

รับแปลแปลทรานสคริปต์

                 ใบทรานสคริป (Official Transcript of Record) คือเอกสารรายงานผลการศึกษา ที่บอกรายละเอียดผลการศึกษาแต่ละเทอม ซึ่งจะประกอบไปด้วย รหัสวิชา , ชื่อวิชา , จำนวนหน่วยกิต , เกรดที่ได้รับ , เกรดเฉลี่ยรวมแต่ละเทอม และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษา
August 19, 2017
รับแปลใบรับรองสภาพโสด | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลใบรับรองสภาพโสด

ใบรับรองสภาพโสด คือ เป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย ใช้เป็นหลักฐานในการไปทำงานยังต่างประเทศ รวมถึงใช้สำหรับการจดทะเบียบสมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่กำหนดไว้
August 19, 2017
รับแปลทะเบียนราษฎร์ | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลทะเบียนราษฎร์

ทะเบียนราษฎร์ คือเอกสารข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน ซึ่งมีข้อมูลการแจ้งเกิด รหัสบัตรประชาชน ข้อมูลครอบครัวทั้งหมด การแจ้งตาย การย้ายสถานที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลทะเบียนราษฎร์มีความสำคัญตั้งแต่เกิดยันตายก็ว่าได้
August 19, 2017
รับแปลใบปลิว | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลใบปลิว

ใบปลิว ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รวมไปถึงโปรโมชั่นที่ออกมาส่งเสริมการตลาด อีกทั้งใบปลิวยังหมายรวมถึง ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่ออกมาภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทได้รับทราบ
August 19, 2017
รับแปลงบดุล | รับแปลภาษา

รับแปลงบดุล

งบดุล หรือบางท่านจะเรียกว่า งบแสดงฐานะการเงินจัดว่าเป็นรายงานทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการที่ประกอบการอยู่ โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้
August 19, 2017
รับแปลใบเสนอราคา Quotation

รับแปลใบเสนอราคา (Quotation)

ใบเสนอราคา คือ เอกสารชี้แจ้งราคาสินค้าที่นำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจพิจารณาราคาสินค้าหรือการบริการ
August 19, 2017
รับแปลเอกสารทางบัญชี | รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เอกสารทางบัญชี ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการลงบัญชีทั้งหมด เช่น บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกสารที่จะผิดพลาดไม่ได้เลย หากผิดพลาดต้องรีบแก้ไขโดยทันที
August 19, 2017
รับแปลสิทธิบัตร | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลสิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นหนังสือที่ออกเพื่อทำการคุ้มครองงานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ที่ถูกสร้าง ออกแบบขึ้น โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งหนังสือนี้รัฐจะเป็นผู้ออกให้เพื่อคุ้มครอง
August 19, 2017
รับแปลใบเสร็จรับเงิน | รับแปลเอกสารทางธุรกิจ

รับแปลใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน ถือว่าเป็นเอกสารที่เจ้าของธุรกิจหรือร้านค้า ออกให้กับลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงินค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญใช้ยืนยันในกรณี ร้านค้าทวงถามเรื่องค่าใช้จ่าย
August 19, 2017
รับแปลงบกำไรขาดทุน | รับแปลเอกสารการค้า

รับแปลงบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน ถือเป็นเอกสารที่แสดงรายการงบกำไรขาดทุนของกิจการในแต่ละช่วงระยะเวลา เช่น อาจเป็นงบกำไรขาดทุนในแต่ละไตรมาส หรืองบกำไรขาดทุน 1ปี หากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจะได้กำไร แต่หากรายจ่ายมากกว่ารายได้เท่ากับขาดทุน