August 19, 2017
รับแปลทะเบียนสมรส (Marriage Certificate)

รับแปลทะเบียนสมรส (Marriage Certificate)

              ทะเบียนสมรส , ใบสำคัญสมรส คือ เอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันว่าการแต่งงานของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั้นถูกต้องและมีสิทธิ์ที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย  ทะเบียนสมรสนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับคนทั้ง 2 ฝ่าย   ซึ่งทะเบียนสมรสยังมีผลดีต่อชีวิตคู่ และทายาท รวมถึงการเรียกร้องสิทธิ์หากเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับคู่สามีภรรยาด้วย
August 19, 2017
รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

                สูติบัตรหรือใบเกิด เป็นหนังสือสำคัญที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้แสดงรายละเอียดการเกิด  ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญใบเเรกหากมีการเกิดของบุคคลใดก็ตาม  โดยต้องมีการเเจ้งเกิดที่อำเภอเพื่อทำการทำใบสูติบัตร และสูติบัตรนี้เองยังเป็นเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
August 19, 2017
รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

                ใบขับขี่ , ใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบอนุญาตเพื่อยืนยันว่า บุคคลคนนั้นสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีทั้งปฏิบัติ  และได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่รถตามกฎหมายประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น
August 19, 2017
รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

ทะเบียนรถ คือหลักฐานที่แสดงข้อมูลบ่งบอกถึงการผ่านการต่อทะเบียนรถตามกฎหมายมาแล้ว เนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมีต่อทะเบียนรถยนต์ หรือการต่อภาษี อย่างถูกต้อง
August 19, 2017

รับเเปลใบสด.43

ใบสด.43 คือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำ  หรือที่หลายท่านอาจเคยได้ยินว่าเป็น ” ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร” นั้นหมายถึงการผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้ว
August 19, 2017
รับแปลพาสปอร์ต | TISTranslation

รับแปลพาสปอร์ต

พาสปอร์ต คือหนังสือเดินทางที่ออกโดยกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องพกติดตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ  เพื่อแสดงรายละเอียดของบุคคล ข้อมูลที่ระบุในพาสปอร์ตคือ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ศาสนา อาชีพ เลขที่หนังสือเดินทาง เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลโฉนดที่ดิน | รับแปลเอกสารราชการ TISTranslation

รับแปลโฉนดที่ดิน

                  โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นเอกสารที่ออกให้ตามกฎหมาย ถือว่าเป็นหนังสือสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงในหลักกรรมสิทธิ์แก่เจ้าของ สามารถนำไปใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆเช่น  เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน การนำไปซื้อ แลกเปลี่ยน จำนอง ฝากขาย ฯลฯ จึงถือว่าเป็นเอกสารที่ต้องมีข้อมูลความถูกต้องตามประมวลกฎหมาย
August 19, 2017
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ | แปลเอกสารราชการ TIS Translation

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

                  ใบเปลี่ยนชื่อ คือ เป็นเอกสารสำคัญ เป็นหลักฐานที่นายทะเบียนท้องที่ออกเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
August 19, 2017
รับแปลเอกสารทางการศึกษา | รับแปลงานด่วน ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลเอกสารทางการศึกษา

                เอกสารทางการศึกษา มีหลายประเภท เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษา  ซึ่งคือเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลบันทึกผลการเรียน พัฒนาการของผู้เรียน โดยหลักฐานการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
August 19, 2017
รับแปลแปลใบรับรองแพทย์ | รับแปลเอกสารราชการ TIS Translation

รับแปลแปลใบรับรองแพทย์

                   ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขอนามัย การตรวจรักษา ความเห็นในด้านการแพทย์  เป็นเอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา  สามารถนำไปใช้ในความจำเป็นด้านต่างๆ เช่น  ใช้เป็นเอกสารเพื่อประกอบการลาพักงาน การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลใบประกาศนียบัตร | รับแปลงานด่วน

รับแปลใบประกาศนียบัตร

ใบประกาศนียบัตร คือ  เอกสารที่แสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา จัดเป็นหลักสูตร เป็นเอกสารใช้สำหรับการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เช่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนดนตรี และคอร์สเรียนอื่นๆ
August 19, 2017
รับแปลแปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม | แปลงานด่วน

รับแปลแปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม

                   หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม คือ เอกสารหลักฐาน กรณีที่มีการรับบุตรของผู้อื่นมาเลี้ยงดู เสมือนเป็นบุตรของตนเองตามกฎหมาย โดยมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยืนยันว่าการรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดูนั้นตรงตามหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน  เป็นเอกสารสำคัญที่มีการนำไปใช้ตามความจำเป็นต่างๆ