August 19, 2017
รับแปลงานวิจัย รับแปลเอกสาร

รับแปลงานวิจัย

งานวิจัย ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการค้นหา ค้นคว้าความรู้ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งจากปรากฎการณ์ต่างๆ อย่างมีระเบียบแบบแผนเชื่อถือได้ หรือมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาตร์ในการค้นคว้าทดลอง
August 19, 2017
รับแปลเอกสารวิทยานิพนธ์

รับแปลวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ คือ เอกสารวิชาการที่ผ่านการวิจัย วางแผนโดยมีรูปแบบ ระบบระเบียบ ซึ่งอาจมีการอ้างอิงทฤษฎีเก่า หรืองานวิจัยเก่าแล้วต่อยอดไปสู่งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งงานวิจัยนี้รวมไปถึงวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจัดทำด้วย
August 19, 2017
รับแปลบทคัดย่อ (Abstract)

รับแปลบทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อ (Abstract) คือเอกสารโดยย่อซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญของรายงาน บทวิจัย โดยต้องมีการเขียนที่สั้น กระชับ มีความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมกับมีความชัดเจนว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร
August 19, 2017
รับแปลเอกสารงานวิทยาศาสตร์

รับแปลงานวิทยาศาสตร์

งานวิทยาศาสตร์  ถือเป็นเอกสารวิชาการเฉพาะด้านที่มีทฤษฎีและข้อมูลอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ บางทีอาจมีการวิจัยแทรกอยู่ในเอกสาร เนื้อหาเป็นในทางวิชาการล้วน ซึ่งบางทีคนที่ไม่ได้อยู่ในด้านวิทยาศาสตร์อาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจได้
August 19, 2017
รับแปลงานบริหารธุรกิจ

รับแปลงานบริหารธุรกิจ

เอกสารด้านการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ หนังสือเรียนวิชาการด้านบริหาร เอกสารงบการเงิน เอกสารงบกำไรขาดทุน ตัวอย่างงานวัจัย งานด้านบัญชี ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียน
August 19, 2017
รับแปลงานวิศวกรรมศาสตร์

รับแปลงานวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารงานวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือหรือเอกสารเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการที่มีเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยสูตรต่างๆ
August 19, 2017
รับแปลเอกสารทางการศึกษา | รับแปลงานด่วน ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลเอกสารทางการศึกษา

                เอกสารทางการศึกษา มีหลายประเภท เป็นเอกสารหลักฐานการศึกษา  ซึ่งคือเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลบันทึกผลการเรียน พัฒนาการของผู้เรียน โดยหลักฐานการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
August 19, 2017
รับแปลใบประกาศนียบัตร | รับแปลงานด่วน

รับแปลใบประกาศนียบัตร

ใบประกาศนียบัตร คือ  เอกสารที่แสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา จัดเป็นหลักสูตร เป็นเอกสารใช้สำหรับการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เช่น คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ คอร์สเรียนดนตรี และคอร์สเรียนอื่นๆ
August 19, 2017
รับแปลแปลทรานสคริปต์ | รับแปลภาษา เอกสาราชการ

รับแปลแปลทรานสคริปต์

                 ใบทรานสคริป (Official Transcript of Record) คือเอกสารรายงานผลการศึกษา ที่บอกรายละเอียดผลการศึกษาแต่ละเทอม ซึ่งจะประกอบไปด้วย รหัสวิชา , ชื่อวิชา , จำนวนหน่วยกิต , เกรดที่ได้รับ , เกรดเฉลี่ยรวมแต่ละเทอม และเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษา