August 19, 2017
รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ | แปลเอกสารราชการ TIS Translation

รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ

                  ใบเปลี่ยนชื่อ คือ เป็นเอกสารสำคัญ เป็นหลักฐานที่นายทะเบียนท้องที่ออกเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกัน
August 19, 2017
รับแปลแปลใบรับรองแพทย์ | รับแปลเอกสารราชการ TIS Translation

รับแปลแปลใบรับรองแพทย์

                   ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะสุขอนามัย การตรวจรักษา ความเห็นในด้านการแพทย์  เป็นเอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์สภา  สามารถนำไปใช้ในความจำเป็นด้านต่างๆ เช่น  ใช้เป็นเอกสารเพื่อประกอบการลาพักงาน การเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลแปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม | แปลงานด่วน

รับแปลแปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม

                   หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม คือ เอกสารหลักฐาน กรณีที่มีการรับบุตรของผู้อื่นมาเลี้ยงดู เสมือนเป็นบุตรของตนเองตามกฎหมาย โดยมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพื่อยืนยันว่าการรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดูนั้นตรงตามหลักเกณฑ์ในการจดทะเบียน  เป็นเอกสารสำคัญที่มีการนำไปใช้ตามความจำเป็นต่างๆ
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด | รับแปลภาษา

รับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด

                หนังสือรับรองสถานที่เกิด คือ เอกสารหลักฐานที่หากมีการเกิด ต้องดำเนินการรับรองสภาพบุคคลตามกฎหมาย เป็นเอกสารสำคัญที่มีข้อมูลแสดงถึงถิ่นกำเนิด  สถานภาพในการดำรงอยู่ของบุคคลในสถานะการเป็นราษฎรของรัฐ เอกสารสำคัญนี้นำไปใช้ในความจำเป็นต่างๆ เช่น เป็นเอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ | รับแปลภาษา

รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ

                   หนังสือรับรองความประพฤติ คือ เอกสารสำคัญที่รับรองพฤติกรรมของบุคคลหนึ่ง ไม่ได้เป็นเอกสารที่มีไว้สำหรับติดต่อหน่วยงานเฉพาะในภาครัฐบาลไทยเท่านั้น แต่เป็นเอกสารสำคัญที่พิสูจน์ตัวบุคคลว่า ไม่ได้มีประวัติอาชญากรรม หรือเป็นบุคคลอันตรายแต่อย่างใด  ทั้งนี้ยังใช้ในการยื่นต่อสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามความจำเป็นต่างๆเช่น ขอวีซ่าเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ, การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลใบรับรองสภาพโสด | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลใบรับรองสภาพโสด

ใบรับรองสภาพโสด คือ เป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย ใช้เป็นหลักฐานในการไปทำงานยังต่างประเทศ รวมถึงใช้สำหรับการจดทะเบียบสมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่กำหนดไว้
August 19, 2017
รับแปลทะเบียนราษฎร์ | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลทะเบียนราษฎร์

ทะเบียนราษฎร์ คือเอกสารข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน ซึ่งมีข้อมูลการแจ้งเกิด รหัสบัตรประชาชน ข้อมูลครอบครัวทั้งหมด การแจ้งตาย การย้ายสถานที่อยู่อาศัย ซึ่งข้อมูลทะเบียนราษฎร์มีความสำคัญตั้งแต่เกิดยันตายก็ว่าได้