August 14, 2017
รับแปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านจัดว่าเป็นเอกสารที่สำคัญ ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายชื่อของผู้อยู่อาศัยทั้งหมดภายในบ้าน โดยระบุรหัสประชาชน วันเดือนปีเกิด รายละเอียดที่อยู่อาศัย โดยทะเบียนบ้านถือเป็นเอกสารที่มักนำไปใช้ประกอบการสมัครเรียน สมัครงาน หรือใช้ในงานราชการต่างๆ
August 19, 2017
รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

ใบมรณบัตรเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่นายทะเบียนเป็นผู้ออกให้กับผู้แจ้งการตาย และเป็นเอกสารแสดงถึงการตายของบุคคลนั้น ใบมรณบัตรถือเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว เพื่อแสดงและยืนยันสำหรับ ข้อผูกพันทางกฎหมายต่ออีกด้วย เช่น การนำชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน หรือใช้ในการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตาย เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

บัตรประจำตัวประชาชน  เป็นเอกสารทางราชการออกให้เฉพาะผู้ที่เป็นคนไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นการแสดงตัวตน เราใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อทางราชการ  การสมัคร การเลือกตั้งหรือแม้แต่การติดต่อธุรกิจการค้าก็ล้วนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นเป็นหลักฐานเพื่อแสดงตัวตนว่าเราเป็นบุคคลคนนั้นจริงๆ
August 19, 2017
รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

ใบสำคัญการหย่า คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการสมรสของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นสิ้นสุดลง การหย่าร้าง เป็นการกระทำเพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการสมรสที่ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่มีบุคคลทั้ง 2 นั้น มีการแจ้งการสมรสซึ่งมีเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ (ใบสำคัญการสมรส) ทั้งนี้สามารถกระทำได้โดยการตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่าย หรือโดยการตัดสินของศาล
August 19, 2017
รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

รับแปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล (Certificate of Joint Use of Surname)

                ใบสำคัญในการเปลี่ยนนามสกุล คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ยื่นเรื่องขอเปลี่ยนนามสกุลว่าตนเองได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลแล้ว ซึ่งใบสำคัญในการเปลี่ยนนามสกุลนี้เป็นเอกสารราชการสำคัญ เพราะเราต้องใช้ยื่นเพื่อแก้ไขเอกสารอื่นๆให้มีชื่อให้ตรงกับนามสกุลใหม่ของเรา
August 19, 2017
รับแปลทะเบียนสมรส (Marriage Certificate)

รับแปลทะเบียนสมรส (Marriage Certificate)

              ทะเบียนสมรส , ใบสำคัญสมรส คือ เอกสารที่ราชการออกให้เพื่อใช้ยืนยันว่าการแต่งงานของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนั้นถูกต้องและมีสิทธิ์ที่ควรจะได้รับตามกฎหมาย  ทะเบียนสมรสนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับคนทั้ง 2 ฝ่าย   ซึ่งทะเบียนสมรสยังมีผลดีต่อชีวิตคู่ และทายาท รวมถึงการเรียกร้องสิทธิ์หากเกิดเรื่องไม่คาดคิดกับคู่สามีภรรยาด้วย
August 19, 2017
รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

รับแปลสูติบัตรหรือใบเกิด (Thai Birth Certificate translation)

                สูติบัตรหรือใบเกิด เป็นหนังสือสำคัญที่นายทะเบียนท้องถิ่นออกให้แสดงรายละเอียดการเกิด  ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญใบเเรกหากมีการเกิดของบุคคลใดก็ตาม  โดยต้องมีการเเจ้งเกิดที่อำเภอเพื่อทำการทำใบสูติบัตร และสูติบัตรนี้เองยังเป็นเอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้องต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
August 19, 2017
รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

รับแปลใบขับขี่ (Driving License)

                ใบขับขี่ , ใบอนุญาตขับขี่ คือ ใบอนุญาตเพื่อยืนยันว่า บุคคลคนนั้นสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีทั้งปฏิบัติ  และได้รับอนุญาตให้สามารถขับขี่รถตามกฎหมายประเภทต่างๆ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น
August 19, 2017
รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

รับเเปลทะเบียนรถ (Car Registration)

ทะเบียนรถ คือหลักฐานที่แสดงข้อมูลบ่งบอกถึงการผ่านการต่อทะเบียนรถตามกฎหมายมาแล้ว เนื่องจากมีกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องมีต่อทะเบียนรถยนต์ หรือการต่อภาษี อย่างถูกต้อง
August 19, 2017

รับเเปลใบสด.43

ใบสด.43 คือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำ  หรือที่หลายท่านอาจเคยได้ยินว่าเป็น ” ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร” นั้นหมายถึงการผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้ว
August 19, 2017
รับแปลพาสปอร์ต | TISTranslation

รับแปลพาสปอร์ต

พาสปอร์ต คือหนังสือเดินทางที่ออกโดยกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องพกติดตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ  เพื่อแสดงรายละเอียดของบุคคล ข้อมูลที่ระบุในพาสปอร์ตคือ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ศาสนา อาชีพ เลขที่หนังสือเดินทาง เป็นต้น
August 19, 2017
รับแปลโฉนดที่ดิน | รับแปลเอกสารราชการ TISTranslation

รับแปลโฉนดที่ดิน

                  โฉนดที่ดิน คือหนังสือสำคัญที่แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เป็นเอกสารที่ออกให้ตามกฎหมาย ถือว่าเป็นหนังสือสำคัญที่ทำให้เกิดความมั่นคงในหลักกรรมสิทธิ์แก่เจ้าของ สามารถนำไปใช้ในการทำนิติกรรมต่างๆเช่น  เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน การนำไปซื้อ แลกเปลี่ยน จำนอง ฝากขาย ฯลฯ จึงถือว่าเป็นเอกสารที่ต้องมีข้อมูลความถูกต้องตามประมวลกฎหมาย