August 19, 2017
รับแปลใบแจ้งค่าบริการ | รับแปลเอกสารทางธุรกิจ

รับแปลใบแจ้งค่าบริการ

ใบแจ้งค่าบริการ เป็นเอกสารสำคัญที่ออกขึ้นเพื่อแจ้งค่าบริการต่างๆให้กับลูกค้า ซึ่งมีรายละเอียดของค่าบริการ พร้อมระบุยอดเงินสุทธิที่ลูกค้าต้องจ่าย
August 19, 2017
รับแปลเว็บไซต์บริษัท | รับแปลงานด้านธุรกิจ

รับแปลเว็บไซต์บริษัท

เว็บไซต์บริษัท เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สินค้าและบริการของบริษัท รวมไปถึงโปรโมชั่นที่กระตุ้นยอดขายให้กับบริษัท แต่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลภาษาเดียว อาจไม่ตอบโจทย์ต่อการขยายตัวของธุรกิจ
August 19, 2017
รับแปลค่าน้ำ | รับแปลบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ

รับแปลค่าน้ำ

ใบแจ้งค่าน้ำ ถือว่าเป็นใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำประปาที่ออกโดยการประปานครหลวง
August 19, 2017
รับแปลบิลค่าไฟ | รับแปลบิลค่าใช้จ่าย โดยศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลบิลค่าไฟ

ใบแจ้งบิลค่าไฟ ถือเป็นเอกสารค่าบริการที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน โดยคำนวนจากปริมาณการใช้งานที่เจ้าหน้าที่จดมิตเตอร์ไว้
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล | ศูนย์การแปลทีไอเอสทรานสเลชั่น

รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นหนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลจำกัด โดยมีวันที่จดทะเบียนระบุอยู่ พร้อมชื่อบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ ระบุรายมือชื่อผูกพันบริษัท มีการระบุทุนจดเทียน พร้อมระบุสถานที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของบริษัท
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงาน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้โดยบริษัท เพื่อระบุว่าพนักงานคนนี้ได้ทำงานอยู่ที่บริษัท ดำรงตำแหน่งาน เริ่มต้นการทำงานวันที่เท่าไหร่ และเงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่
August 19, 2017

รับแปลโบรชัวร์

โบรชัวร์ ถือเป็นเอกสารสำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารหน้าเดียว หรือบางทีก็เป็นเอกสารหน้าเดียวแบบพับ 3ตอน โดยภายในโบว์ชัวร์จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสินค้า เอกสารความรู้ เอกสารโปรโมชั่นโฆษณา รวมไปถึงเอกสารเชิญชวน
August 19, 2017

รับแปลทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องตระเตรียมเอกสาต่างๆ ทั้งใบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนมาดำเนินเรื่องแทน แบบคำร้องต่างๆ
August 19, 2017

รับแปลใบสำคัญรับ

ใบสำคัญรับ ถือเป็นเอกสารหลักฐานในทางบัญชี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงชื่อผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติจ่ายเงิน โดยเอกสารรับนี้ถือเป็นเอกสารที่ใช้งานภายในบริษัท สำหรับเบิกเงินค่ารถ เบิกเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
August 19, 2017

รับแปลใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่าย ถือเป็นเอกสารหลักฐานในทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายทั้งหมด  ซึ่งในใบสำคัญจ่ายมีข้อมูลที่ต้องกรอกได้แก่ จ่ายให้ใคร ที่อยู่ จ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเช็ค วันที่จ่ายเงิน รายการที่จ่ายระบุอย่างระเอียด พร้อมยอดเงินสุทธิ