August 19, 2017
รับแปลใบปลิว | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลใบปลิว

ใบปลิว ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ประชาสัมพันธ์สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รวมไปถึงโปรโมชั่นที่ออกมาส่งเสริมการตลาด อีกทั้งใบปลิวยังหมายรวมถึง ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ที่ออกมาภายในบริษัท เพื่อให้พนักงานภายในบริษัทได้รับทราบ
August 19, 2017
รับแปลงบดุล | รับแปลภาษา

รับแปลงบดุล

งบดุล หรือบางท่านจะเรียกว่า งบแสดงฐานะการเงินจัดว่าเป็นรายงานทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการที่ประกอบการอยู่ โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้
August 19, 2017
รับแปลใบเสนอราคา Quotation

รับแปลใบเสนอราคา (Quotation)

ใบเสนอราคา คือ เอกสารชี้แจ้งราคาสินค้าที่นำเสนอให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ตัดสินใจพิจารณาราคาสินค้าหรือการบริการ
August 19, 2017
รับแปลเอกสารทางบัญชี | รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารทางบัญชี

เอกสารทางบัญชี ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ในการลงบัญชีทั้งหมด เช่น บิลเงินสด ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซึ่งเอกสารเหล่านี้ถือว่าเป็นเอกสารที่จะผิดพลาดไม่ได้เลย หากผิดพลาดต้องรีบแก้ไขโดยทันที
August 19, 2017
รับแปลสิทธิบัตร | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลสิทธิบัตร

สิทธิบัตร ถือเป็นหนังสือที่ออกเพื่อทำการคุ้มครองงานประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ที่ถูกสร้าง ออกแบบขึ้น โดยต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ซึ่งหนังสือนี้รัฐจะเป็นผู้ออกให้เพื่อคุ้มครอง
August 19, 2017
รับแปลใบเสร็จรับเงิน | รับแปลเอกสารทางธุรกิจ

รับแปลใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน ถือว่าเป็นเอกสารที่เจ้าของธุรกิจหรือร้านค้า ออกให้กับลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการชำระเงินค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญใช้ยืนยันในกรณี ร้านค้าทวงถามเรื่องค่าใช้จ่าย
August 19, 2017
รับแปลงบกำไรขาดทุน | รับแปลเอกสารการค้า

รับแปลงบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน ถือเป็นเอกสารที่แสดงรายการงบกำไรขาดทุนของกิจการในแต่ละช่วงระยะเวลา เช่น อาจเป็นงบกำไรขาดทุนในแต่ละไตรมาส หรืองบกำไรขาดทุน 1ปี หากรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายจะได้กำไร แต่หากรายจ่ายมากกว่ารายได้เท่ากับขาดทุน
August 19, 2017
รับแปลฉลากสินค้า | รับแปลงานธุรกิจการค้า

รับแปลฉลากสินค้า

ฉลากสินค้า คือป้ายที่บอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆของสินค้าตัวนั้น ซึ่งติดอยู่บนตัวสินค้า หากเราลองไปร้านสะดวกซื้อแล้วหยิบสินค้ามาหนึ่งชิ้น เราจะพบกับรายละเอียดของสินค้า นั้นเหละคือฉลากสินค้า
August 19, 2017
รับแปลรายงานการประชุม | รับแปลเอกสาร

รับแปลรายงานการประชุม

รายงานการประชุม ถือเป็นเอกสารที่บันทึกข้อมูลการประชุมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมการประชุม วาระการประชุม มติที่เห็นชอบในการประชุม ซึ่งทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยเลขานุการหรือผู้ที่ถูกมอบหมาย โดยต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อใช้ในการนำไปวางแผนในการประชุมรอบหน้า
August 19, 2017
รับแปลใบแจ้งหนี้ | รับแปลธุรกิจการค้า

รับแปลใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ (INVOICE) ถือเป็นเอกสารแจ้งหนี้ที่ออกโดยผู้ขายสินค้าแจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าทราบว่า มีรายการใดที่ต้องชำระเงินบ้าง สำหรับผู้ขายสินค้า เอกสารนี้ถือเป็นเอกสารที่สำคัญ
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองบริษัท โดยศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลหนังสือรับรองบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท ถือเป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าบริษัทนี้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยระบุวันที่จุด และทะเบียนนิติบุคคล 13หลัก พร้อมชื่อบริษัท กรรมการของบริษัท จำนวนทุนจดทะเบียน สถานที่ตั้งของบริษัท
August 19, 2017
รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์ | ศูนย์การแปลทีไอเอสฯ

รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์

หนังสือคู่มือซอฟต์แวร์  เป็นหนังสือที่บอกรายละเอียดของซอฟต์แวร์ในองค์กร ทั้งวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ การติดตั้ง การเซ็ทค่า ซึ่งหลายองค์กรต้องจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบต่างๆ