August 14, 2017
รับแปลใบแจ้งความ

รับแปลใบแจ้งความ

ใบแจ้งความจัดว่าเป็นเอกสารที่สำคัญในทางกฎหมาย ซึ่งทางผู้เสียหายได้ทำการลงบันทึกประจำวันกับเจ้าพนักงาน เพื่อแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด โดยเอกสารนี้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินคดีต่อไป
August 19, 2017

รับแปลสัญญาเช่า

สัญญาเช่า คือเอกสารสำคัญที่ฝ่ายผู้ให้เช่า ได้ทำการทำสัญญาเพื่อมอบสินทรัพย์บางอย่างให้กับผู้เช่า โดยอาจมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยสัญญาเช่าจะมีองค์ประกอบดังนี้
August 19, 2017

รับแปลสัญญาจ้างงาน

สัญญาจ้างงาน ถือเป็นเอกสารที่สำคัญในการจัดจ้างพนักงาน ที่ทำขึ้นระหว่างคู่สัญญา โดยมีกฎหมายแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อย ถือว่าเราเป็นลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้อง
August 19, 2017

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

สัญญาทางธุรกิจ  ถือเป็นเอกสารที่สำคัญที่ตกลงกันระหว่างธุรกิจทั้งสองธุรกิจ อาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน หรือสัญญาการร่วมงาน ซึ่งมีความสำคัญในการใช้เป็นเอกสารต่อสู้ทางคดีความในอนาคต หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลง
August 19, 2017

รับแปลสัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้าง เป็นเอกสารสัญญาที่ผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้างได้จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดข้อตกลงการว่าจ้างกัน เช่น การกำหนดจัดสร้างอาคาร จำนวน3ชั้น , การกำหนดชำระเงินเป็นงวดๆ , การกำหนดวันส่งงานตามระยะเวลา… เป็นต้น โดยเอกสารประเภทนี้ถือเป็นเอกสารที่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการต่อสู้หรือดำเนินคดีกับผู้ที่ผิดสัญญาได้ในภายหน้า
August 19, 2017

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกัน เป็นเอกสารที่ออกเพื่อค้ำประกันความรับผิดชอบต่อคู่สัญญาตามแต่ข้อตกลงที่ระบุไว้โดยระเอียดในสัญญา ตัวอย่างธุรกรรมที่ต้องใช้หนังสือค้ำประกัน เช่น การกู้เงินกับธนาคาร การกู้ซื้อบ้าน การจำนอง เป็นต้น
August 19, 2017

รับแปลหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการมอบสิทธิ์ในการทำธุรกรรมให้กับคนอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจึงมีสิทธิในการตัดสินใจทำธุรกรรมแทน ด้วยการมอบอำนาจซึ่งมีความเสี่ยงพอสมควร เอกสารจึงต้องมีการเขียนรายละเอียดของการมอบอำนาจไว้ให้รัดกุม
August 19, 2017

รับแปลเอกสารหลักฐานทางคดี

เอกสารหลักฐานทางคดี จัดว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ต่อสู้ดำเนินคดีความที่ใช้ในศาล ถือว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย