November 11, 2017
“Change my mind” สำนวนน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนใจ

“Change my mind” สำนวนน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนใจ

Change my mind สำหรับใครที่ชอบลังเลหรือเปลี่ยนใจเกี่ยวกับอะไร อยากพูดเป็นภาษาอังกฤษ ลองหยิบสำนวนนี้ที่แปลว่า เปลี่ยนใจ คือการเปลี่ยนสิ่งที่ตัดสินไปแล้วก่อนหน้านี้  Change my mind คือการเปลี่ยนจากของผู้พูด ซึ่งอาจจะเป็นคนอื่นที่ทำให้เปลี่ยนใจก็ได้ มาลองใช้กันดูดีกว่า ไปลองดูประโยคที่นำสำนวนนี้มาลองใช้กันเลย…
November 11, 2017
“ คนดัง ” กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

“ คนดัง ” กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

               ตอนนี้ในโลกโซเชียลมีอยู่คลิปหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งแต่งตัวด้วยชุดสีเหลือง พร้อมใส่แว่นตาแล้วก็ร้องเพลง PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) ซึ่งผู้ชายคนนี้มีชื่อว่า คาซุฮิโกะ โคซากะ ถึงตอนนี้ทุกคนคงจะอ๋อขึ้นมาเลย ว่าเคยเห็นชายคนนี้มาบ้าง     แต่หลายคนก็สงสัยว่าเพลงมันไม่มีอะไรสำคัญเลยนะ ก็แค่พูดวนไปวนมา
August 19, 2017

รับแปลเอกสารหลักฐานทางคดี

เอกสารหลักฐานทางคดี จัดว่าเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ต่อสู้ดำเนินคดีความที่ใช้ในศาล ถือว่าเป็นเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย
August 19, 2017

รับแปลหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการมอบสิทธิ์ในการทำธุรกรรมให้กับคนอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจึงมีสิทธิในการตัดสินใจทำธุรกรรมแทน ด้วยการมอบอำนาจซึ่งมีความเสี่ยงพอสมควร เอกสารจึงต้องมีการเขียนรายละเอียดของการมอบอำนาจไว้ให้รัดกุม
August 19, 2017

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกัน เป็นเอกสารที่ออกเพื่อค้ำประกันความรับผิดชอบต่อคู่สัญญาตามแต่ข้อตกลงที่ระบุไว้โดยระเอียดในสัญญา ตัวอย่างธุรกรรมที่ต้องใช้หนังสือค้ำประกัน เช่น การกู้เงินกับธนาคาร การกู้ซื้อบ้าน การจำนอง เป็นต้น
August 19, 2017

รับแปลสัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้าง เป็นเอกสารสัญญาที่ผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้างได้จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดข้อตกลงการว่าจ้างกัน เช่น การกำหนดจัดสร้างอาคาร จำนวน3ชั้น , การกำหนดชำระเงินเป็นงวดๆ , การกำหนดวันส่งงานตามระยะเวลา… เป็นต้น โดยเอกสารประเภทนี้ถือเป็นเอกสารที่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการต่อสู้หรือดำเนินคดีกับผู้ที่ผิดสัญญาได้ในภายหน้า
August 19, 2017

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

สัญญาทางธุรกิจ  ถือเป็นเอกสารที่สำคัญที่ตกลงกันระหว่างธุรกิจทั้งสองธุรกิจ อาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน หรือสัญญาการร่วมงาน ซึ่งมีความสำคัญในการใช้เป็นเอกสารต่อสู้ทางคดีความในอนาคต หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลง
August 19, 2017

รับแปลสัญญาจ้างงาน

สัญญาจ้างงาน ถือเป็นเอกสารที่สำคัญในการจัดจ้างพนักงาน ที่ทำขึ้นระหว่างคู่สัญญา โดยมีกฎหมายแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อย ถือว่าเราเป็นลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้อง
August 19, 2017

รับแปลสัญญาเช่า

สัญญาเช่า คือเอกสารสำคัญที่ฝ่ายผู้ให้เช่า ได้ทำการทำสัญญาเพื่อมอบสินทรัพย์บางอย่างให้กับผู้เช่า โดยอาจมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยสัญญาเช่าจะมีองค์ประกอบดังนี้
August 19, 2017

รับแปลใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่าย ถือเป็นเอกสารหลักฐานในทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายทั้งหมด  ซึ่งในใบสำคัญจ่ายมีข้อมูลที่ต้องกรอกได้แก่ จ่ายให้ใคร ที่อยู่ จ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเช็ค วันที่จ่ายเงิน รายการที่จ่ายระบุอย่างระเอียด พร้อมยอดเงินสุทธิ
August 19, 2017

รับแปลใบสำคัญรับ

ใบสำคัญรับ ถือเป็นเอกสารหลักฐานในทางบัญชี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงชื่อผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติจ่ายเงิน โดยเอกสารรับนี้ถือเป็นเอกสารที่ใช้งานภายในบริษัท สำหรับเบิกเงินค่ารถ เบิกเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
August 19, 2017

รับแปลทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องตระเตรียมเอกสาต่างๆ ทั้งใบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนมาดำเนินเรื่องแทน แบบคำร้องต่างๆ
//]]>