August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล | ศูนย์การแปลทีไอเอสทรานสเลชั่น

รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล

หนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้เป็นหนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลจำกัด โดยมีวันที่จดทะเบียนระบุอยู่ พร้อมชื่อบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ ระบุรายมือชื่อผูกพันบริษัท มีการระบุทุนจดเทียน พร้อมระบุสถานที่ตั้งและวัตถุประสงค์ของบริษัท
August 19, 2017
รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน

หนังสือรับรองการทำงาน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ออกให้โดยบริษัท เพื่อระบุว่าพนักงานคนนี้ได้ทำงานอยู่ที่บริษัท ดำรงตำแหน่งาน เริ่มต้นการทำงานวันที่เท่าไหร่ และเงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่
August 19, 2017

รับแปลโบรชัวร์

โบรชัวร์ ถือเป็นเอกสารสำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่ง ที่อยู่ในรูปแบบเอกสารหน้าเดียว หรือบางทีก็เป็นเอกสารหน้าเดียวแบบพับ 3ตอน โดยภายในโบว์ชัวร์จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสินค้า เอกสารความรู้ เอกสารโปรโมชั่นโฆษณา รวมไปถึงเอกสารเชิญชวน
August 19, 2017

รับแปลทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องตระเตรียมเอกสาต่างๆ ทั้งใบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนมาดำเนินเรื่องแทน แบบคำร้องต่างๆ
August 19, 2017

รับแปลใบสำคัญรับ

ใบสำคัญรับ ถือเป็นเอกสารหลักฐานในทางบัญชี ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงชื่อผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน ผู้จัดทำ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติจ่ายเงิน โดยเอกสารรับนี้ถือเป็นเอกสารที่ใช้งานภายในบริษัท สำหรับเบิกเงินค่ารถ เบิกเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น
August 19, 2017

รับแปลใบสำคัญจ่าย

ใบสำคัญจ่าย ถือเป็นเอกสารหลักฐานในทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายทั้งหมด  ซึ่งในใบสำคัญจ่ายมีข้อมูลที่ต้องกรอกได้แก่ จ่ายให้ใคร ที่อยู่ จ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเช็ค วันที่จ่ายเงิน รายการที่จ่ายระบุอย่างระเอียด พร้อมยอดเงินสุทธิ
August 19, 2017

รับแปลสัญญาเช่า

สัญญาเช่า คือเอกสารสำคัญที่ฝ่ายผู้ให้เช่า ได้ทำการทำสัญญาเพื่อมอบสินทรัพย์บางอย่างให้กับผู้เช่า โดยอาจมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยสัญญาเช่าจะมีองค์ประกอบดังนี้
August 19, 2017

รับแปลสัญญาจ้างงาน

สัญญาจ้างงาน ถือเป็นเอกสารที่สำคัญในการจัดจ้างพนักงาน ที่ทำขึ้นระหว่างคู่สัญญา โดยมีกฎหมายแรงงานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเซ็นสัญญาเรียบร้อย ถือว่าเราเป็นลูกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างถูกต้อง
August 19, 2017

รับแปลสัญญาทางธุรกิจ

สัญญาทางธุรกิจ  ถือเป็นเอกสารที่สำคัญที่ตกลงกันระหว่างธุรกิจทั้งสองธุรกิจ อาจจะเป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน หรือสัญญาการร่วมงาน ซึ่งมีความสำคัญในการใช้เป็นเอกสารต่อสู้ทางคดีความในอนาคต หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อตกลง
August 19, 2017

รับแปลสัญญาก่อสร้าง

สัญญาก่อสร้าง เป็นเอกสารสัญญาที่ผู้รับเหมากับผู้ว่าจ้างได้จัดทำขึ้น เพื่อกำหนดข้อตกลงการว่าจ้างกัน เช่น การกำหนดจัดสร้างอาคาร จำนวน3ชั้น , การกำหนดชำระเงินเป็นงวดๆ , การกำหนดวันส่งงานตามระยะเวลา… เป็นต้น โดยเอกสารประเภทนี้ถือเป็นเอกสารที่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการต่อสู้หรือดำเนินคดีกับผู้ที่ผิดสัญญาได้ในภายหน้า
August 19, 2017

รับแปลหนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกัน เป็นเอกสารที่ออกเพื่อค้ำประกันความรับผิดชอบต่อคู่สัญญาตามแต่ข้อตกลงที่ระบุไว้โดยระเอียดในสัญญา ตัวอย่างธุรกรรมที่ต้องใช้หนังสือค้ำประกัน เช่น การกู้เงินกับธนาคาร การกู้ซื้อบ้าน การจำนอง เป็นต้น
August 19, 2017

รับแปลหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการมอบสิทธิ์ในการทำธุรกรรมให้กับคนอื่นๆ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจึงมีสิทธิในการตัดสินใจทำธุรกรรมแทน ด้วยการมอบอำนาจซึ่งมีความเสี่ยงพอสมควร เอกสารจึงต้องมีการเขียนรายละเอียดของการมอบอำนาจไว้ให้รัดกุม