August 14, 2017
รับแปลทะเบียนบ้าน

รับแปลทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านจัดว่าเป็นเอกสารที่สำคัญ ซึ่งแสดงเลขประจำบ้านและรายชื่อของผู้อยู่อาศัยทั้งหมดภายในบ้าน โดยระบุรหัสประชาชน วันเดือนปีเกิด รายละเอียดที่อยู่อาศัย โดยทะเบียนบ้านถือเป็นเอกสารที่มักนำไปใช้ประกอบการสมัครเรียน สมัครงาน หรือใช้ในงานราชการต่างๆ
August 14, 2017
รับแปลใบแจ้งความ

รับแปลใบแจ้งความ

ใบแจ้งความจัดว่าเป็นเอกสารที่สำคัญในทางกฎหมาย ซึ่งทางผู้เสียหายได้ทำการลงบันทึกประจำวันกับเจ้าพนักงาน เพื่อแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด โดยเอกสารนี้จะถูกนำไปใช้ในการดำเนินคดีต่อไป
August 19, 2017

รับแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นับวันจะมีจำนวนเอกสารที่ต้องการแปลภาษามากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการข้ามไปมาระหว่างแรงงานทั้งไทยและต่างชาติ การต้องแปลเอกสารต่างๆจากภาษาอังกฤษไปเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจึงมีมากขึ้น รวมไปถึงการที่ต่างชาติเริ่มเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เอกสารสัญญาต่างๆจึงต้องมีการนำมาแปลทั้งหมด
August 19, 2017

รับแปลภาษาอังกฤษ

ทางศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างๆ อาทิ อังกฤษเป็นไทย อังกฤษเป็นจีน อังกฤษเป็นญี่ปุ่น โดยทางเรามีนักแปลผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์จำนวนมาก ที่คอยให้บริการแปลภาษา ซึ่งศูนย์แปลทีไอเอสฯ จะใช้นักแปลเจ้าของภาษาในการแปล เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
August 19, 2017

รับแปลภาษาไทย-อังกฤษ

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นภาษายอดนิยมในการแปลมากที่สุด หลายคนต้องการจะยื่นเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งเอกสารการสมัครงาน เอกสารทางธุรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่สำคัญมาก ทำให้การแปลเอกสารภาษาไทยเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องให้นักแปลผู้เชี่ยวชาญทำการแปลภาษาให้ เพราะเอกสารราชการบางทีมีศัพท์เฉพาะด้านในการนำไปยื่นในแต่ละหน่วยงาน
August 19, 2017
รับแปลงานวิจัย รับแปลเอกสาร

รับแปลงานวิจัย

งานวิจัย ถือว่าเป็นกระบวนการหนึ่งในการค้นหา ค้นคว้าความรู้ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งจากปรากฎการณ์ต่างๆ อย่างมีระเบียบแบบแผนเชื่อถือได้ หรือมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาตร์ในการค้นคว้าทดลอง
August 19, 2017
รับแปลเอกสารวิทยานิพนธ์

รับแปลวิทยานิพนธ์

วิทยานิพนธ์ คือ เอกสารวิชาการที่ผ่านการวิจัย วางแผนโดยมีรูปแบบ ระบบระเบียบ ซึ่งอาจมีการอ้างอิงทฤษฎีเก่า หรืองานวิจัยเก่าแล้วต่อยอดไปสู่งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งงานวิจัยนี้รวมไปถึงวิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีจัดทำด้วย
August 19, 2017
รับแปลบทคัดย่อ (Abstract)

รับแปลบทคัดย่อ (Abstract)

บทคัดย่อ (Abstract) คือเอกสารโดยย่อซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญของรายงาน บทวิจัย โดยต้องมีการเขียนที่สั้น กระชับ มีความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมกับมีความชัดเจนว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไร
August 19, 2017
รับแปลเอกสารงานวิทยาศาสตร์

รับแปลงานวิทยาศาสตร์

งานวิทยาศาสตร์  ถือเป็นเอกสารวิชาการเฉพาะด้านที่มีทฤษฎีและข้อมูลอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ บางทีอาจมีการวิจัยแทรกอยู่ในเอกสาร เนื้อหาเป็นในทางวิชาการล้วน ซึ่งบางทีคนที่ไม่ได้อยู่ในด้านวิทยาศาสตร์อาจจะอ่านแล้วไม่เข้าใจได้
August 19, 2017
รับแปลงานบริหารธุรกิจ

รับแปลงานบริหารธุรกิจ

เอกสารด้านการบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ หนังสือเรียนวิชาการด้านบริหาร เอกสารงบการเงิน เอกสารงบกำไรขาดทุน ตัวอย่างงานวัจัย งานด้านบัญชี ตัวอย่างเอกสารประกอบการเรียน
August 19, 2017
รับแปลงานวิศวกรรมศาสตร์

รับแปลงานวิศวกรรมศาสตร์

เอกสารงานวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนังสือหรือเอกสารเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม ซึ่งเป็นข้อมูลทางวิชาการที่มีเนื้อหาอัดแน่นไปด้วยสูตรต่างๆ
August 19, 2017
รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

ใบมรณบัตรเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่นายทะเบียนเป็นผู้ออกให้กับผู้แจ้งการตาย และเป็นเอกสารแสดงถึงการตายของบุคคลนั้น ใบมรณบัตรถือเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว เพื่อแสดงและยืนยันสำหรับ ข้อผูกพันทางกฎหมายต่ออีกด้วย เช่น การนำชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน หรือใช้ในการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตาย เป็นต้น