3 ขั้นตอนในการได้งานแปลที่มีคุณภาพ

3 ขั้นตอนในการได้งานแปลที่มีคุณภาพ

งานที่ประสบความสำเร็จคือการที่คุณได้คุณภาพงานที่คาดหวังภายในระยะเวลาที่ต้องการ การเร่งรัดระยะเวลาในการทำงานภายใต้งบประมาณที่จำกัดในบางครั้งทำให้คุณภาพงานลดทอนลงอย่างมีนัยยะสำคัญ

งานแปลคุณภาพต่ำอันเป็นผลจากการเร่งรีบมักก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เป็นต้นว่า การสร้างความเข้าใจผิด การส่งงานล่าช้า การสูญเสียรายได้ที่ควรจะเป็น และท้ายที่สุดอาจเป็นไปได้ว่าคุณกลับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นในการที่จะต้องมาแก้ไขงานแปลหรือว่าจ้างแปลใหม่ในภายหลัง

วันนี้เรามีวิธีการที่จะช่วยให้งานแปลของคุณมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

  1. มีเวลาให้เพียงพอสำหรับนักแปล ไม่รีบเร่งจนเกินควร

การแปลนั้นเป็นมากกว่าการแปลเนื้อหาจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งเท่านั้น คำที่เลือกใช้จะต้องมีความเหมาะสมและสื่อความหมายได้ดีในบริบทหนึ่งๆ ซึ่งการทำเช่นนี้ได้จำเป็นต้องให้ระยะเวลาในการแปลที่เหมาะสม ไม่รีบเร่งจนเกินไป แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะให้นักแปลแปลงาน 10 หน้าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมง ทั้งนี้ คุณควรประเมินความยากง่ายของเนื้อหาต้นฉบับที่ต้องการแปล คุณภาพงานแปลที่ต้องการเพื่อคำนวณระยะเวลาที่เหมาะสมในการแปล จงจำไว้เสมอว่าการแปลงานอย่างเร่งด่วนนั้น มักเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเสมอ

ทั้งนี้ อาจมีความเชื่อว่าถ้ากำหนดส่งงานกระชั้นชิด เราก็สามารถใช้นักแปลหลายๆ คนได้เพื่อให้งานแล้วเสร็จทันตามกำหนด แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น นักแปลแต่ละคนอาจมีสำนวนการแปลที่แตกต่างกัน ทั้งที่แปลเนื้อหาส่วนหนึ่งของต้นฉบับเดียวกัน แม้ว่าการกระจายงานให้นักแปลหลายคนอาจทำให้งานแปลแล้วเสร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่การขาดความสม่ำเสมอของคำแปลอาจเกิดขึ้นได้ อาทิ มีการใช้คำแปลคนละคำต่อต้นฉบับคำเดียวกัน เป็นต้น แทนที่จะใช้คำแปลเดียวกันสำหรับคำศัพท์คำเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร

  1. ความเห็นพ้องร่วมกันระหว่างเจ้าของเอกสารกับนักแปลเป็นสิ่งสำคัญ

ในการแปลเอกสารชิ้นหนึ่งนั้นมีประเด็นหลายอย่างที่จะต้องตกลงร่วมกันก่อนที่จะเริ่มต้นการแปล ซึ่งอาจหมายถึงภาษาหรือสำนวนการแปลที่เลือกใช้ควรอยู่ในระดับใด ระดับภาษาและความหมายของคำแต่ละคำที่แตกต่างกันไป สไตล์ของการแปลเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ควรได้รับการพิจารณาเช่นกัน ซึ่งนี่จะช่วยให้นักแปลได้ทราบถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

การมีข้อตกลงร่วมกันล่วงหน้าจะช่วยนักแปลสามารถผลิตงานแปลที่มีคุณภาพออกมาได้ นอกจากนี้ คุณภาพงานแปลจะต้องได้รับการควบคุมนับแต่ต้นจนถึงจบกระบวนการแปลแบบครบวงจร การตรวจสอบผลงานเป็นระยะๆ จะช่วยให้งานแปลขนาดใหญ่เป็นไปได้ด้วยดีโดยไม่จำเป็นต้องมารื้อหรือแก้คำแปลขนานใหญ่ในภายหลังซึ่งอาจจะเป็นการช้าเกินไป ทั้งนี้การตรวจสอบที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปได้ในทางปฏิบัติด้วย

  1. คุณภาพงานแปลคือการลงทุน

คุณภาพงานแปลที่ได้รับเป็นเรื่องของการลงทุน มิใช่เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ เพราะ คอนเทนต์หรือเนื้อหาที่แปลออกมานั้นสามารถสร้างแบรนด์อิมเมจหรืออาจทำลายภาพลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างที่คุณมิคาดคิด การเลือกใช้บริการจากนักแปลราคาถูกหรือร้านรับแปลเอกสารขนาดเล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือนักแปลที่ขาดประสบการณ์นั้นอาจประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ผลที่ได้รับก็เป็นไปตามเม็ดเงินที่คุณลงทุนไปนั้นเอง

คุณภาพงานแปลควรได้รับการเน้นย้ำตั้งแต่ช่วงแรกๆ ของการแปล การว่าจ้างศูนย์การแปลที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์ในการบริหารงานแปล อย่างศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ที่มีนักแปลเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ และความรู้เฉพาะทางในเนื้อหาที่แปลแล้วนั้น จะช่วยให้งานแปลที่ได้รับนั้นเป็นไปตามความคาดหวังของคุณอย่างแน่นอน

ภาพประกอบ: Pixabay


A successful project is where you get the quality you want within the expected time. Chasing time and working on budget, among other factors, sometimes lead to compromise in quality. A translation that is poorly done in the first place will cause more problems in future. It may lead to misinterpretation, missed deadlines, loss of revenue and eventually cost you more. How do you ensure quality work with every project?

  1. Provide Enough Time 

Translation is more than changing words from one language to the other. The words must be most appropriate and meaningful in the context. This can only be achieved when enough time is provided for the project. This calls for consensus on the time it will take to complete a project. It is impossible to tell a translator that you have ten pages that need to be translated and demand that the work is done in a few hours. Evaluate the technical aspect of the subject and expectations regarding the final document against the time available. Translating any work in a hurry exposes the final document to errors.

There is a temptation to use multiple linguists for large projects. This is highly discouraged. It causes different philosophies to be applied on different sections of the same document. While this will save you time, it leads to a patched document. A different meaning might, for example, be assigned to the same words in different sections of the same document. ทั้งนี้ อาจมีความเชื่อว่าถ้างานแปลรีบมาก เราก็สามารถใช้นักแปลหลายๆ คนได้เพื่อให้งานแล้วเสร็จทันตามกำหนด แต่เราไม่แนะนำให้ทำเช่นนั้น นักแปลแต่ละคนอาจมีสำนวนการแปลที่แตกต่างกันทั้งที่แปลเนื้อหาส่วนหนึ่งของต้นฉบับเดียวกัน แม้ว่าการกระจายงานให้นักแปลหลายคนอาจทำให้งานแปลแล้วเสร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว แต่ความสม่ำเสมอของคำแปลอาจเกิดขึ้นได้ อาทิ มีการใช้คำแปลคนละแบบต่อคำศัพท์ต้นฉบับคำเดียวกันเป็นต้น แทนที่จะใช้คำแปลเดียวกันสำหรับคำศัพท์คำเดียวกันตลอดทั้งเอกสาร

  1. A Consensus Between The Translator And The Project Owner Is Necessary 

There are numerous translation dynamics that need to be understood before the work begins. Some of them include the language or dialect to be use, the tone and contextual meaning of different words. The style of writing also needs to be agreed upon. It gives the translator an idea of the textual and graphic expectations of a client.

Agree on the checks and balances that will be put in place to guarantee quality. After all, quality should be a concern from the beginning to the end. Checks and balances enable both teams to approve work in stages and avoid overhauling the entire project when it is too late. These checks and balances must be realistic.

  1. Quality Is An Investment 

The need for quality should be a concern from the beginning of the project. Hire a firm that is experienced and employs well trained translators. To get such a company, you need to research thoroughly. Seek referrals from friends, partners and associates. Evaluate the quotations they give. Check whether they have invested in structures and personnel that can deliver the quality you want.

While quality services are available at a premium price, it is not a guarantee that the most expensive services are the best in quality. The price is a factor of many other elements including the quantity and delivery deadline. Cheap translation services could be as a result of a seasonal offer or market entry strategy. When all is said and done, always remember that the quality of the end product depends on due diligence before hiring a translator and the presence of checks and balances.

คุณสัจจา
คุณสัจจา
ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส ทรานสเลชั่น ผู้ที่มีประสบการณ์ในแวดวงการแปลมานับทศวรรษ คุณสัจจาเป็นผู้เชื่อในหลักการ "Lifelong Learning" การเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่ชอบไขว่คว้าหาความรู้ด้านต่างๆ บนโลกออนไลน์อย่างไม่หยุดหย่อน