รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

รับแปลบัตรประจำตัวประชาชน (ID Card)

บัตรประจำตัวประชาชน  เป็นเอกสารทางราชการออกให้เฉพาะผู้ที่เป็นคนไทยเท่านั้น เพื่อใช้เป็นการแสดงตัวตน เราใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการติดต่อทางราชการ  การสมัคร การเลือกตั้งหรือแม้แต่การติดต่อธุรกิจการค้าก็ล้วนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นเป็นหลักฐานเพื่อแสดงตัวตนว่าเราเป็นบุคคลคนนั้นจริงๆ

แปลบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในโอกาสใดบ้าง

บัตรประชาชนถือเป็นเอกสารลำดับแรกที่เราทุกคนต้องยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ต่างๆ เเละเป็นเอกสารสำคัญในการใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ของบุคคล  ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องแปลบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำมาเป็นหลักฐานประกอบในการดำเนินการต่างๆ เช่น การทำธุรกรรม การศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นต้น  ก็ล้วนต้องใช้เอกสารที่ผ่านจากการแปลเป็นภาษาอังกฤษในการยื่นเพื่อทำคำร้อง

TIS Translation คือ ศูนย์การแปลที่ได้รับมาตรฐาน ซึ่งเรารับแปลบัตรประจำตัวประชาชนหรือแม้แต่เอกสารอื่นเราก็รับแปล เช่น รับแปลทะเบียนบ้าน   รับแปลใบสูติบัตร   รับแปลใบขับขี่   รับแปลทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น

TIS Translation ทีมนักเเปลภาษาที่มีประสบการณ์ สามารถให้บริการกับคุณได้อย่างฉับไว แต่งานที่คุณได้รับแม้จะใช้ระยะเวลาอันสั้นในการทำแต่งาน ได้ผ่านกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานและถูกต้องตามต้นฉบับทุกประการ

ลำดับภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1บัตรประจำตัวประชาชนNational ID Card
2เลขประจำตัวประชาชนIdentification  Number
3วันออกบัตรDate of issue
4เจ้าพนักงานออกบัตรCard Issuing officer
5วันหมดอายุDate of expiry