รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

รับแปลใบสำคัญการหย่า (Divorce Certificate)

ใบสำคัญการหย่า คือ เอกสารที่ทางราชการออกให้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าการสมรสของทั้ง 2 ฝ่ายนั้นสิ้นสุดลง การหย่าร้าง เป็นการกระทำเพื่อสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางการสมรสที่ทำขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่มีบุคคลทั้ง 2 นั้น มีการแจ้งการสมรสซึ่งมีเอกสารสำคัญที่ทางราชการออกให้ (ใบสำคัญการสมรส) ทั้งนี้สามารถกระทำได้โดยการตกลงกันระหว่าง 2 ฝ่าย หรือโดยการตัดสินของศาล

ศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอส (TIS Translation) รับแปลเอกสารราชการต่างๆ และเอกสารในภาคธุรกิจทุกประเทศ ในกระบวนการแปลนั้น  เรามอบหมายเฉพาะนักแปลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีทักษะและประสบการณ์ดำเนินการแปลเอกสารเท่านั้น  ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงสามารถมั่นใจได้ว่า เอกสารที่คุณส่งให้เราแปลนั้น เราจะสามารถดำเนินการแปลออกมาเป็นผลงานแปลที่มีคุณภาพและปราศจากข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

ลำดับภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1ใบสำคัญการหย่าDivorce Certificate
2ตราครุฑOfficial Emblem
3สำนักทะเบียนRegistration office
4นายทะเบียนLocal registrar
5เลขทะเบียนที่Registration No.
6ตราประทับOfficial Seal Affixed