รับแปลใบรับรองสภาพโสด

รับแปลใบรับรองสภาพโสด

รับแปลใบรับรองสภาพโสด | รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลใบรับรองสภาพโสด | รับแปลเอกสารราชการ

ใบรับรองสภาพโสด คือ เป็นเอกสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทย ใช้เป็นหลักฐานในการไปทำงานยังต่างประเทศ รวมถึงใช้สำหรับการจดทะเบียบสมรสกับชาวต่างชาติ ซึ่งในประเทศไทย ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดที่กำหนดไว้

เอกสารที่ต้องเตรียม

1.หนังสือเดินทาง
2.ต้นฉบับทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา
3.ต้นฉบับสูติบัตร หรือใบรับรองเกิด
4.คำร้องขอใบรับรองตามแบบฟอร์มของสถานเอกอัครราชทูต

เพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลในการแปลใบรับรองสภาพโสด สามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น เราทำงานด้านแปลภาษามากกว่า 20 ภาษา รับแปลบทความ แปลเอกสารราชการ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน