รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

รับแปลใบมรณบัตร (Death Certificate)

ใบมรณบัตรเป็นเอกสารสำคัญทางราชการที่นายทะเบียนเป็นผู้ออกให้กับผู้แจ้งการตาย และเป็นเอกสารแสดงถึงการตายของบุคคลนั้น ใบมรณบัตรถือเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตจำเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าว เพื่อแสดงและยืนยันสำหรับ ข้อผูกพันทางกฎหมายต่ออีกด้วย เช่น การนำชื่อผู้ตายออกจากทะเบียนบ้าน หรือใช้ในการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตาย เป็นต้น

การรับแปลเอกสารของ TIS Translation นั้น  เรามีทีมนักแปลที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการกับทางผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่ เรายึดถือความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสูงสุด ทีมงานของเราใส่ใจกับการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแปลงานของคุณให้ถูกต้องตรงความหมาย ปราศจากความผิดพลาด ดังนั้น ผู้ใช้บริการจำนวนมากจึงมอบความไว้วางใจแก่ทางศูนย์การแปลนานาชาติทีไอเอสดำเนินการด้านการแปลใบมรณบัตร รวมถึงเอกสารอื่นๆ

ลำดับภาษาไทยภาษาอังกฤษ
1มรณบัตรDeath Certificate
2ผู้ตายThe Deceased
3รายการตายParticulars of Death
4สถานที่ตายPlace of Death
5ผู้แจ้งการตายDeath Notifying Person