รับแปลพาสปอร์ต

รับแปลพาสปอร์ต

รับแปลพาสปอร์ต | TISTranslation

รับแปลพาสปอร์ต | TISTranslation

พาสปอร์ต คือหนังสือเดินทางที่ออกโดยกองหนังสือเดินทางกระทรวงการต่างประเทศ เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องพกติดตัวในการเดินทางไปต่างประเทศ  เพื่อแสดงรายละเอียดของบุคคล ข้อมูลที่ระบุในพาสปอร์ตคือ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อ รูปถ่าย อายุ สัญชาติ ศาสนา อาชีพ เลขที่หนังสือเดินทาง เป็นต้น

                  พาสปอร์ต มีความสำคัญในการใช้เป็นหลักฐานที่จะขอตรวจลงตราวีซ่า เข้าประเทศต่างๆ ทั้งนี้หนังสือเดินทางมีหลายประเภท เช่น หนังสือเดินทางทูต (Diplomatic), หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นต้น

เลือกใช้บริการ ONE STOP SERVICE ศูนย์การแปลภาษาทีไอเอส ทรานสเลชั่น รับแปลหนังสือเดินทาง พาสปอร์ตทุกประเภท  แปลเอกสารทั่วไป และเอกสารราชทุกประเภท รับรองโดยศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น  ส่งมอบงานตรงเวลา แปลราคายุติธรรม โดยนักแปลมืออาชีพ