House Registration Certificate

House Registration Certificate

ทะเบียนบ้าน House registration certificate รับแปลทะเบียนบ้าน รับแปลภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสาร l รับแปลทะเบียนบ้าน l รับแปลเอกสารราชการ

ทะเบียนบ้าน

หลายประเทศกำหนดให้ใช้ใบทะเบียนบ้านในการเก็บบันทึกข้อมูลสมาชิกในครอบครัวหรือสิทธิตามกฏหมายเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล

วันนี้เราจะมาพูดถึง 10 ประเทศทั่วโลกที่ใช้ทะเบียนบ้านหรือทะเบียนครอบครัวเป็นเอกสารสำคัญกัน!

 

ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดของใบโคเซกิ

การจดทะเบียนครอบครัวของญี่ปุ่นเรียกว่า โคเซกิ (戸籍)

ตามกฏหมาย ชาวญี่ปุ่นทุกครอบครัวต้องแจ้งการเกิด การรับรองความเป็นบิดา การรับเลี้ยงดูบุตรบุญธรรม การเลิกรับ

บุตรบุญธรรม การเสียชีวิต การสมรสและการหย่า โดยแจ้งกับเจ้าพนักงานในพื้นที่

ตามปกติใบโคเซกิจะมี 1 หน้า มีข้อมูลบิดามารดาและลูกสองคนแรก ลูกๆคนถัดไปจะถูกเพิ่มในหน้าต่อไป

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ นายทะเบียนจะเก็บเป็นความลับ

เนื้อหาที่ระบุในใบโคเซกิ มีดังต่อไปนี้

1. นามสกุลและชื่อจริง

2. วันเกิด

3. วันที่และสาเหตุการจดทะเบียน (แต่งงาน เสียชีวิต รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เป็นต้น)

4. ชื่อบิดา-มารดาและความสัมพันธ์

5. หากรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ต้องกรอกชื่อบิดาและมารดาบุญธรรม

6. เมื่อแต่งงาน ต้องระบุทั้งข้อมูลสามีและภรรยา

 

ประเทศไทย

ทะเบียนบ้านของประเทศไทย  |   แปลทะเบียนบ้านคลิกที่นี่

หนังสือนี้รู้จักกันในนาม ทะเบียนบ้าน

ทะเบียนบ้านจะระบุข้อมูลของผู้พักอาศัยภายในบ้านซึ่งเป็นทรัพย์สินของครอบครัว บ้านซึ่งเป็นที่อยู่ถาวรสำหรับรับการบริการ

หรือการส่งจดหมายหรือพัสดุทางไปรษณีย์ต่างๆ ทะเบียนบ้านเป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนสัญชาติไทยเพราะ

ถือเป็นเอกสารยืนยันที่อยู่อาศัย

ทะเบียนบ้านไทยของชาวต่างชาติ  |   แปลทะเบียนบ้านคลิกที่นี่

สำหรับชาวต่างชาติ ทะเบียนบ้านที่ออกในประเทศไทยจะเรียกว่า ทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองเพราะหนังสือเป็นสีเหลืองซึ่ง

แตกต่างจากทะเบียนบ้านของชาวไทยที่เป็นสีน้ำเงิน

 

ประเทศจีน

ทะเบียนบ้านจากระบบหู้โข่วของจีน |  แปลทะเบียนบ้านคลิกที่นี่

ระบบทะเบียนบ้านหู้โข่ว คือ ระบบทะเบียนบ้านที่ใช้ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันเพื่อแบ่งแยกคนเมืองและคนชนบท

เป็นวิธีการสำคัญในการควบคุมการย้ายถิ่นฐานของประชากรและเป็นการตัดสินคุณสมบัติในการรับสิทธิต่างๆ ทั้งการบริการ

ของรัฐและสวัสดิการ

ทะเบียนบ้านจีนประกอบไปด้วย: ชื่อ บิดามารดา คู่สมรส วันเกิด นอกจากนี้ระบบทะเบียนบ้านหู้โข่วยังมีข้อมูลวันเสียชีวิต

การแต่งงาน การหย่า หรือการย้ายสำมะโนครัวของสมาชิกในบ้านอีกด้วย

 

ประเทศเกาหลี

 

ระบบโฮจูคือระบบทะเบียนครอบครัวของเกาหลี โฮจู (호주) หมายถึง หัวหน้าครอบครัว

ส่วนคำว่าโฮจอก (호적) หมายถึง การจดทะเบียนครอบครัว

ในเกาหลีใต้ ระบบนี้ถูกตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1953 ซึ่งระบบนี้จะคล้ายคลึงกับโคเซกิของญี่ปุ่นและระบบหู้โข่วของจีน

โฮจูถูกยกเลิกไปในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2008 เนื่องจากมีการประท้วงว่าคุกคามสิทธิทางเพศของผู้หญิง

 

ประเทศเวียดนาม

ทะเบียนบ้านของเวียดนาม   |   แปลทะเบียนบ้านคลิกที่นี่

sổ hộ khẩu คือหนังสือจดทะเบียนที่บันทึกข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกแต่ละครอบครัว

ถือเป็นหลักฐานขั้นสูงสุดของการพักอาศัยในเวียดนามที่ถูกต้องตามกฏหมาย ในที่นี้รวมถึงบัตรประชาชนด้วยเช่นกัน

เรียกได้ว่า sổ hộ khẩu เป็นเอกสารแสดงตัวตนทางกฏหมายที่สำคัญที่สุดในเวียดนาม

 

ประเทศอินโดนีเซีย

ทะเบียนบ้านของอินโดนีเซีย   |   แปลสำเนาทะเบียนบ้านคลิกที่นี่

Kartu Keluarga เป็นเอกสารที่ใช้พิสูจน์การอยู่อาศัย มีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์และสมาชิกภายในครอบครัว

ทุกครอบครัวถูกกำหนดให้มีเอกสารเหล่านี้ในครอบครอง โดยในใบนี้จะประกอบด้วยข้อมูลของเจ้าบ้านและสมาชิกแต่ละคน

 

  รับแปลทะเบียนบ้าน | สามารถคลิกที่นี่เพื่อขอใบเสนอราคา 

 

ประเทศลาว

ทะเบียนบ้านลาว   |   แปลทะเบียนบ้านคลิกที่นี่

เจ้าหน้าที่ทะเบียนครอบครัวของเขตต้องรับผิดชอบทำหนังสือทะเบียนครอบครัวให้แต่ละบ้านในเขตพื้นที่ที่เขามีอำนาจ

และต้องมอบหนังสือทะเบียนครอบครัวนี้ให้กับเจ้าบ้านเพื่อการเก็บรักษาที่ดีที่สุด

 

ประเทศเยอรมนี

Familienbuch   |   รับแปลทะเบียนบ้านคลิกที่นี่

Faˈmiːli̯ənˌbuːx หรือ family book คือหนังสือทะเบียนครอบครัวของชาวเยอรมัน ประกอบไปด้วยข้อมูลวันเกิด

การแต่งงาน การเสียชีวิตของคู่สามีภรรยา รวมไปถึงวันเกิดของลูกด้วย

 

ประเทศปากีสถาน

ใบทะเบียนบ้าน หรือ FRC (Family Registration Certificate)

ในใบนี้จะแสดงจำนวนสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด ชื่อ รหัสประจำตัว วันเกิด ชื่อมารดาบิดา และความสัมพันธ์ของแต่ละบุคคล

กับผู้ยื่นเรื่องจดทะเบียน ด้านมุมขวาบนของใบทะเบียนบ้านจะมีบาร์โค้ดที่แสดงเลขทะเบียนบ้าน ซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวอักษร

สองตัวตามด้วยตัวเลข 8 หลัก นอกจากนั้นในใบทะเบียนนี้ยังประกอบไปด้วยชื่อสมาชิกในครอบครัวทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว

และพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศอีกด้วย

 

สหภาพโซเวียต

รับแปลทะเบียนบ้าน

ใบอนุญาตที่พักอาศัยของรัสเซีย  |  รับแปลทะเบียนบ้านคลิกที่นี่

ปราพิสกา (Russian: пропи́ска) เป็นใบอนุญาตที่พักอาศัยและเครื่องมือบันทึกการย้ายถิ่น ใช้ในจักรวรรดิรัสเซียช่วง

ก่อนปีค.ศ. 1917 และใช้ในสหภาพโซเวียตตั้งแต่ค.ศ. 1930

 

ที่มา: wikipedia

Tags: รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ รับพากย์เสียงภาษาจีน ล่ามญี่ปุ่น รับแปลภาษารัสเซีย รับแปลภาษาลาว

 

บริการของเรา