รับแปลงบดุล

รับแปลงบดุล

รับแปลงบดุล | รับแปลภาษา

รับแปลงบดุล | รับแปลภาษา

งบดุล หรือบางท่านจะเรียกว่า งบแสดงฐานะการเงินจัดว่าเป็นรายงานทางการเงินซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการที่ประกอบการอยู่ โดยจะแสดงข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1.ทรัพย์สินต่างๆที่กิจการมีอยู่ทั้งหมด อันประกอบด้วยอะไรบ้าง ต้องแจกแจงให้ชัดเจน
2.ภาระผูกพันที่กิจการมีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน ลูกหนี้
3.ส่วนของเจ้าของกิจการ

การรับแปลงบดุล สิ่งสำคัญที่ต้องพึงทำความเข้าใจ คือ ความถูกต้องของข้อมูลที่แปลเป็นภาษาปลายทาง ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เฉพาะด้านในทางบัญชี ซึ่งจะตกหล่นส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้

เพื่อความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลในการแปลงบดุลสามารถเลือกใช้บริการแปลภาษาจากศูนย์การแปลทีไอเอส ทรานสเลชั่น เรามีประสบการณ์ด้านงานแปลเอกสารบัญชี ทำงานด้านแปลภาษามากกว่า 20 ภาษา ซึ่งทางเรารับแปลบทความ แปลเอกสารราชการ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์พร้อมให้การบริการรับแปลเอกสารอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับผลงานแปลที่มีคุณภาพ และนำไปใช้งานได้ทันเวลาอย่างแน่นอน