bookmark
ไทย
site map
Email

รับบันทึกเสียง

 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

บริการพากย์เสียงและบันทึกเสียงภาษาต่างประเทศ  (voice over service)

 

ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ได้เปิดให้บริการพากย์เสียงหรือบันทึกเสียงเป็นภาษาต่างประเทศต่างๆ โดยเจ้าของภาษา ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงสำหรับประกาศทั่วไป ประกาศเตือนภัยภายในห้าง/สถานที่ต่างๆ บันทึกการตอบรับทางโทรศัพท์อัตโนมัติ ไปจนถึงการพากย์เสียงในห้องสตูดิโอในระดับมืออาชีพเพื่อนำไปใช้สำหรับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท หรือสื่ออื่นๆ

ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ได้เปิดให้บริการพากย์เสียง บันทึกเสียงในภาษาต่างๆ ดังนี้

 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาอังกฤษ
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาจีน
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาเกาหลี
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาญี่ปุ่น
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาเยอรมัน
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาสเปน
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาอิตาลี
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาดัชท์
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาอารบิก/อาหรับ
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษาอินโด
 • บริการบันทึกเสียง/พากย์เสียงภาษามาเลย์
 • และภาษาอื่นๆ

รูปแบบการให้บริการหลักๆ มีสองประเภท

  • การบันทึกเสียง/พากย์เสียงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเหมาะสำหรับงานบันทึกเสียงหรือพากย์เสียงที่ไม่ต้องการความละเอียดหรือคุณภาพสูงมากนัก เหมาะกับงานอาทิเช่น ประกาศเสียงตามสายที่เปิดในห้างสรรพสินค้าทั่วไป การบันทึกเสียงเพื่อนำไปใช้ในอินเตอร์เน็ท หรือ ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ เป็นต้น
  • การบันทีกเสียง/พากย์เสียงโดยจัดส่งนักพากย์เสียงไปบันทึกเสียงยังสตูดิโอหรือห้องอัดเสียง ซึ่งเหมาะกับงานบันทึกเสียงที่ต้องการคุณภาพสูง ซึ่งต้องการนำไปใช้สำหรับสื่อโฆษณาสำคัญๆ อาทิ วิทยุ หรือ โทรทัศน์ หรืองานบันทึกเสียงประกอบภาพยนตร์ลงแผ่น DVD หรือ VCD เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของคุณ

วิธีการใช้บริการ
กรณีเลือกใช้การบันทึกเสียง/พากย์เสียงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้บริการส่งไฟล์งานที่ต้องการบันทึกเสียงมาให้ทางทีมงานเราพิจารณาเนื้อหาโดยรวมและตกลงในรายละเอียดต่างๆ ตามต้องการ อาทิ ภาษาที่ต้องการการบันทึกเสียง เพศของนักพากย์หรือผู้ลงบันทึกเสียง(เพศชายหรือเพศหญิง) ช่วงอายุ โทนเสียง(สนุกสนาน ตื่นเต้น น่าเชื่อถือ สุขม หรืออื่นๆ) ความเร็วช้าในการบันทึกเสียง และอื่นๆ หลังจากนั้นทางทีมงานเราจะดำเนินการบันทึกเสียงผ่านระบบคอมพิวเตอร์ตามลำดับ และเมื่อแล้วเสร็จจะดำเนินการจัดส่งไฟล์เสียงในรูปแบบของ MP3, WAV หรืออื่นๆตามตกลงให้แก่ผู้ใช้บริการ

 

 

กรณีเลือกใช้การบันทีกเสียง/พากย์เสียงโดยจัดส่งนักพากย์เสียงไปบันทึกเสียงยังสตูดิโอหรือห้องอัดเสียง ผู้ใช้บริการจะ้ต้องจัดส่งรายละเอียดงานต่างๆ ผ่านทางอีเมล์ พร้อมระบุรายละเอียดของนักพากย์หรือนักบันทึกเสียง พร้อมรายละเอียดต่างๆ อาทิ ระบุว่าต้องการผู้บันทึกเสียงภาษาอะไร เพศชาย/เพศหญิง ช่วงอายุ โทนเสียง(สนุกสนาน ตื่นเต้น น่าเชื่อถือ สุขม หรืออื่น) ความเร็วช้าในการบันทึกเสียง และอื่นๆ และหลังจากนั้นทางเราจะทำการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ จัดส่งไปบันทึกเสียงในห้องอัดเสียงหรือสตูดิโอตามวันเวลาที่นัดหมายกันไว้

หากคุณสนใจใช้บริการพากย์เสียงและบันทึกเสียงภาษาต่างประเทศ โปรดโทรสอบถามได้ที่ 02-2609112, 02-258-7143-44

 

ตัวอย่างเสียง

 

 

 

บริการของเรา

 

 

 • รับพากย์เสียงภาษาอังกฤษ
 • รับพากย์เสียงภาษาจีน
 • รับพากย์เสียงภาษาญี่ปุ่น
 • รับพากย์เสียงภาษาเกาหลี
 • รับพากย์เสียงภาษาลาว
 • รับพากย์เสียงภาษาพม่า
 • รับพากย์เสียงภาษากัมพูชา/เขมร
 • รับพากย์เสียงภาษาเวียดนาม
 • รับพากย์เสียงภาษาเยอรมัน
 • รับพากย์เสียงภาษารัสเซีย
 • รับพากย์เสียงภาษาอิาลี
 • รับพากย์เสียงภาษาต่างๆ
 • รับพากย์เสียงนานาชาติ

 • รับบันทึกเสียงภาษาอังกฤษ
 • รับบันทึกเสียงภาษาจีน
 • รับบันทึกเสียงภาษาญี่ปุ่น
 • รับบันทึกเสียงภาษาเกาหลี
 • รับบันทึกเสียงภาษาลาว
 • รับบันทึกเสียงภาษาพม่า
 • รับบันทึกเสียงภาษากัมพูชา/เขมร
 • รับบันทึกเสียงภาษาเวียดนาม
 • รับบันทึกเสียงภาษาเยอรมัน
 • รับบันทึกเสียงภาษารัสเซีย
 • รับบันทึกเสียงภาษาอิาลี
 • รับบันทึกเสียงภาษาต่างๆ
 • รับบันทึกเสียงนานาชาติ

 • รับอัดเสียง
 • รับพากย์
 • รับพากย์เสียง
 • รับบันทึกเสียง
 • รับพากย์
 • นักพากย์
 • นักบันทึกเสียง
 • นักลงเสียง
 • รับอัดเสียงในสตูโอ
 • รับพากย์เสียงนานาชาติ